slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 2022/2023


Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:
• Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”
• Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876
ze zm.) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Platerów – od dnia 08 września 2022 r. do 08 listopada 2022 r. – w siedzibie Urzędu Gminy Platerów (pokój nr 11), w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.30-15.30).
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.


Uwagi składać należy na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dana uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lassu opracowane zostały przez EKO-LAS Pukarzów 106/1, 22 650 Łaszczów.

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: ,,Modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Górki”


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów klikając w poniższy link

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Znak sprawy: INR.271.7.2022

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w link

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200435W w m. Chłopków-Kolonia od km 0+000 do km 0+560”

Znak sprawy: INR.271.6.2022

 

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikająć w bieżacy link

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji na temat postepowania znajdą Państwo na stronie BIP - lub klikając w poniższy link

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Strona 12 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl