slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie, radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mogą w niej zabrać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie, najpóźniej przeddzień sesji poświęconej rozpatrzeniu raportu, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Sesja Rady Gminy Platerów, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie gminy Platerów za rok 2021, odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w budynku gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie.

Raport o stanie Gminy Platerów za 2021 rok – kliknij aby pobrać
Zgłoszenie do debaty – kliknij aby pobrać
Lista poparcia zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie gminy – kliknij aby pobrać

1

W dniu 05.05.2022 r. Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki wraz z Panią Skarbnik Bożeną Bartoszewską podpisali umowę na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy (Drażniew) od km 1+600 do km 2+590” z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm: PPHU „TRANSBET” Wojtiuk Sp. j. oraz „PPHU TRANSBET” Marian Wojtiuk, ul. Grzybowa 52A, 21-500 Biała Podlaska reprezentowanym przez Pana Macieja Królaka- wiceprezesa spółki.
Wartość zadania opiewa na kwotę 977 341,52 zł brutto. Na powyższą inwestycję Gmina Platerów pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700 611,54 zł pozostała kwota stanowi wkład własny samorządu.
Wykonawca ma czas do 15 września 2022 r. na zrealizowanie tejże bardzo ważnej dla naszego regionu oraz długo wyczekiwanej przez mieszkańców Gminy inwestycji.

         Wójt Gminy Platerów działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 r.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Rusków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 660/ 1 o pow.1,7544 ha.


Przetarg miał odbyć się w dniu 06 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Platerowie.


Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości tj. przeznaczenie działki do sprzedaży.

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: ,,Zakup i dostawa laptopów i tabletu w ramach realizacji projektu grantowego pn. ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów lub po kliknięciu w poniższy link: http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=151

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nazwa i adres jednostki :

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Platerowie

ul. 3 maja 5 , 08-210 Platerów

Określenie stanowiska urzędniczego , na który odbywa się nabór :

Główny Księgowy

Więcej informacji można znaleźć w BIP - klikająć na poniższy link http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=96&id=147

 

Informacja o wyniku naboru - kliknij aby pobrać

 

Platerów, dnia 30 marca 2022 r.


G.6845.1.1.2022.4


OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 28, 35, 37, 38, 40, 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U .z 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Informujemy iż Gmina Platerów w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy (Drażniew) od km 1+600 do km 2+590"

Wszelkie informacje i dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronach Mini Portalu PZP oraz stronie BIP Gminy - pod linkiem :http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=143

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr.Or.0050.06.2022

Wójta Gminy Platerów

z dnia 28 lutego 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Działając na podstawie art.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do dzierżawy
w trybie przetargu.

Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.

Strona 14 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl