slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie

o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Platerów działając na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r.  Rada Gminy w Platerowie podjęła Uchwałę Nr XX/136/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 45,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Platerów zawiadamia, że Rada Gminy w Platerowie w dniu 30 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr XI/74/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10364).

W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 r. na terenie Gminy Platerów stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny:
  • za pierwsze cztery osoby 10,00 zł miesięcznie za osobę,
  • za piątą i kolejną osobę stawka opłaty wynosi 5,00 zł za osobę miesięcznie.

 

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców Gminy Platerów, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

Rada Gminy Platerów uchwałą Nr XII/94/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Zmianie uległ również wzór deklaracji (Uchwała nr XII/104/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.).

W związku z powyższym niezbędnym jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełniając deklarację wpisujemy liczbę osób faktycznie zamieszkałych

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów.

Począwszy od 01 stycznia 2017 roku opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płatna będzie, bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach:

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl