slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Platerów informuje, każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz 784) zawiadamiam o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2043W. Organizację ruchu wprowadza się w dniu 30.06.2024 r. w związku z zamknięciem ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Kościelną i ul. Dubianka i wyznaczeniem objazdu ul. 3 Maja na czas trwania wydarzenia pod nazwą „Dzień Platerowa”, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu: znak: 73/2024r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 16 pkt 1 załączników od Nr 1 do Nr 23  do Uchwały Nr V/23/03 Rady Gminy Platerów z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r. Nr 90 poz. 2311, z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 1239), wykonując powierzoną Wójtowi Gminy Platerów Uchwałę Nr III/25/2024 Rady Gminy Platerów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Platerów, zwołuję wyborcze zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej.

 

Wójt Gminy Platerów

/-/ Jerzy Garucki

 

1. Harmonogram organizacji zebrań wyborczych dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej na terenie Gminy Platerów.

Raport o stanie Gminy Platerów za 2023 rok.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Platerów

Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2023 - w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Platerów.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Platerów, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Termin sesji Rady Gminy Platerów zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wójt Gminy Platerów

/-/ Jerzy Garucki

 

Materiały do pobrania:

1. Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2023

2. Zgłoszenie udziału w debacie – kliknij aby pobrać

Platerów z dnia 17 maja 2024 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 58/2 (w części)
o powierzchni 0,04 ha przy całkowitej powierzchni nieruchomości 0,2808 ha, wpisana jest do księgi wieczystej SI2S/00017609/8

Dział IV - „Hipoteki”-brak wpisów

Okres dzierżawy: 10 lat

Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość już zagospodarowana

Opis nieruchomości:

Na części działki przeznaczonej do dzierżawy urządzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przebieg części działki 58/2 przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  
Nr 2 do Zarządzenia Nr.Or.0050.18.2024 Wójta Gminy Platerów z dnia 17 maja 2024 r.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:

Działka 58/2 w Platerowie położona jest w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu
w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A9U
z przeznaczeniem pod usługi i drobną wytwórczość.

Czynsz dzierżawny, termin wnoszenia opłat:

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.17.2024 Wójta Gminy Platerów z dnia 17 maja 2024 r. czynsz dzierżawny za działkę 58/2 (w części) wynosi 100 zł. brutto rocznie.

Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do końca września każdego roku dzierżawnego.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń
publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości następuje na podstawie Uchwały Nr II/15/2024 Rady Gminy
w Platerowie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów.

Nieruchomość planowana do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy -Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach.

Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Platerowie www.platerow.com.pl BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Platerów na okres 21 dni
tj. od dnia 22 maja 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. i w prasie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Platerowie pokój nr 11, tel: 83 359 10 11                                                                          

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

Strona 1 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl