slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Znak sprawy: INR.271.7.2022

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w link

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200435W w m. Chłopków-Kolonia od km 0+000 do km 0+560”

Znak sprawy: INR.271.6.2022

 

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikająć w bieżacy link

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji na temat postepowania znajdą Państwo na stronie BIP - lub klikając w poniższy link

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Platerów, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym
–GRAD-
mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie

internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Platerowie (pokój nr 11) w nieprzekraczalnym terminie
od 27 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność gminy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 934 położoną w Lipnie wpisaną do księgi wieczystej SI2S/00009813/2.


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie, radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mogą w niej zabrać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie, najpóźniej przeddzień sesji poświęconej rozpatrzeniu raportu, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Sesja Rady Gminy Platerów, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie gminy Platerów za rok 2021, odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w budynku gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie.

Raport o stanie Gminy Platerów za 2021 rok – kliknij aby pobrać
Zgłoszenie do debaty – kliknij aby pobrać
Lista poparcia zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie gminy – kliknij aby pobrać

Strona 1 z 43

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl