slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2014-2018
 Data
podjęcia
 numer
Uchwały
 Tytuł aktu prawnegoPokaż
28.11.2014 I/5/2014 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i radnym ikona pdf
28.11.2014 I/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów ikona pdf
28.11.2014 I/3/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
28.11.2014 I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ikona pdf
28.11.2014 I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy ikona pdf

 

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2010-2014
 Data podjęcia numer Uchwały Tytuł aktu prawnegoPokaż
14-11-2014 XLIV/239/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
14-11-2014 XLIV/238/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/236/2014 w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS). ikona pdf
31-10-2014 XLIV/235/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLIV/234/2014 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu łosickiego i znosząca formę ochrony przyrody- pomnika przyrody ikona pdf
31-10-2014 XLIV/233/2014 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf 
31-10-2014 XLIV/232/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLVI/231/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLVI/230/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/229/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/228/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/227/2014 zmieniająca uchwałę Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. a sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ikona pdf
31-10-2014 XLIV/226/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego "nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach na realizację zadania "rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" ikona pdf
28-08-2014 XLIII/225/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu, będącemu "partnerem wiodącym" w realizacji projektu pn "Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi" ikona pdf
28-08-2014 XLIII/224/2014  W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
07-08-2014 XLII/223/2014 W sprawie zaopiniowania projektu pozbawienia ochronnego charakteru lasów Skarbu Państwa ikona pdf
07-08-2014 XLII/222/2014 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko " z siedzibą w Łosicach na realizację zadania "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku komunalnego "nieskażone Środowisko" ikona pdf
07-08-2014 XLII/221/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
27-06-2014 XLI/220/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (darowiznę) nieruchomości gminnej. ikona pdf
27-06-2014 XLI/219/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
27-06-2014 XLI/218/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
 27-06-2014 XLI/217/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Drogi Powiatowej Nr. 2001W Puczyce - Rusków - Hruszew na terenie Gminy Platerów". ikona pdf
12-06-2014 XL/216/2014 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Platerów a Miastem i Gminą Łosice w zakresie gospodarki ściekowej ikona pdf
 12-06-2014 XL/215/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 ikona pdf
 12-06-2014 XL/214/2014 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. ikona pdf
12-06-2014 XL/213/2014 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego Gminy Platerów z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu systemowego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". ikona pdf
12-06-2014 XL/212/2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
12-06-2014 XL/211/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach ikona pdf
12-06-2014 XL/210/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. ikona pdf
12-06-2014 XL/209/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. ikona pdf
12-06-2014 XL/208/2014 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
12-06-2014 XL/207/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
 12-06-2014 XL/206/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 ikona pdf
12-06-2014 XL/205/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013. ikona pdf
28-03-2014 XXXIX/204/2014   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
28-03-2014 XXXIX/203/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/202/2014   w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Platerów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf
 21-03-2014 XXXVIII/201/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/200/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/199/2014  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/198/2014  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/197/2014 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/196/2014 w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/195/2014  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/194/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
 27-02-2014  XXXVII/193/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/192/2014   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/191/2014   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/190/2014   w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2014 roku ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/189/2014   w sprawie wystąpienia Gminy Platerów ze Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/188/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
27-02-2014  XXXVII/187/2014  w sprawie ustalenia diet sołtysom z terenu Gminy Platerów ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/186/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/185/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
09-01-2014 XXXVI/184/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
30-12-2013  XXXV/183/2013 w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014 ikona pdf
 30-12-2013  XXXV/182/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Platerów ikona pdf
30-12-2013  XXXV/181/2013 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2014 ikona pdf
30-12-2013 XXXV/180/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat ikona pdf
30-12-2013 XXXV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/178/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy Platerów na rok 2014 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/177/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/176/2013 Uchwała Budżetowa na rok 2014 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/175/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/174/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
22-11-2013 XXXIII/173/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/172/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/171/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024 ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/170/2013 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  ikona pdf
08-11-2013 XXXII/169/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf
08-11-2013 XXXII/168/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso ikona pdf
08-11-2013 XXXII/167/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
08-11-2013 XXXII/165/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy w Platerowie w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A. ikona pdf
08-11-2013 XXXII/164/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
08-11-2013 XXXII/163/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/162/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/161/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 ikona pdf
08-11-2013 XXXII/160/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
13-09-2013 XXXI/159/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2013 roku. ikona pdf
13-09-2013 XXXI/158/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
21-06-2013 XXX/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013  ikona pdf
21-06-2013 XXX/156/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023  ikona pdf
07-06-2013 XXIX/155/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ikona pdf
07-06-2013 XXIX/154/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
07-06-2013 XXIX/153/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Platerów w 2013r ikona pdf
07-06-2013 XXIX/152/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 ikona pdf
07-06-2013 XXIX/151/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 ikona pdf
07-06-2013 XXIX/150/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań. ikona pdf
17-05-2013 XXVIII/149/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013 ikona pdf
17-05-2013 XXVIII/148/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Komunalnemu „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach na przygotowanie dokumentacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wniosku na udzielenie pozwolenia zintegrowanego. ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/147/2013  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/146/2013  w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013.  ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/145/2013  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023.  ikona pdf
15.02.2013 XXVI/144/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/143/2013 uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXV/135/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2013. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/142/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/141/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/140/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/139/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/138/2013 w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 października 2008r. Nr XXIII/102/08 w sprawie opłat za świadczenie prowadzonych przez Gminę Platerów przedszkoli publicznych. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/137/2013 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzący jest Gmina Platerów. ikona pdf
 28.12.2012  XXV/136/2012  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013.  ikona pdf
 28.12.2012  XXV/135/2012  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2013.  ikona pdf
28.12.2012 XXV/134/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów. ikona pdf
28.12.2012 XXV/133/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z nieruchomości. ikona pdf
28.12.2012 XXV/132/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i zagospodarowania tych odpadów. ikona pdf
28.12.2012 XXV/131/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
28.12.2012 XXV/130/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. ikona pdf
28.12.2012 XXV/129/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ikona pdf
28.12.2012 XXV/128/2012 w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów  ikona pdf
28.12.2012 XXV/127/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012. ikona pdf
28.12.2012 XXV/126/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/125/2012 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ikona pdf
14.12.2012 XXIV/124/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Platerów na rok 2013 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/123/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/122/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
28.11.2012 XXIII/121/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. ikona pdf
28.11.2012 XXIII/120/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów. ikona pdf
28.11.2012 XXIII/119/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 ikona pdf
28.11.2012 XXIII/118/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. ikona pdf
 30.10.202  XXII/117/2012  w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie. ikona pdf
 30.10.2012 XXII/116/2012  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
30.10.2012 XXII/115/2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ikona pdf
30.10.2012 XXII/114/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
30.10.2012 XXII/113/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 ikona pdf
30.10.2012 XXII/112/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
30.10.2012 XXII/111/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
14.09.2012 XXI/110/2012 w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ikona pdf
14.09.2012 XXI/109/2012 w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ikona pdf
14.09.2012 XXI/108/2012 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego Nr POKL.09.01.02-023/12 pt. " Indywidualizacja z Gminą Platerów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ikona pdf
14.09.2012 XXI/107/2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
 14.09.2012  XXI/106/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  ikona pdf
14.09.2012 XXI/105/2012 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014 ikona pdf
14.09.2012 XXI/104/2012 w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
14.09.2012 XXI/103/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
 14.09.2012  XXI/102/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
13.07.2012 XX/101/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
13.07.2012 XX/100/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2023 ikona pdf
22.06.2012 XIX/99/2012  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ikona pdf
22.06.2012 XIX/98/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Platerów ikona pdf
22.06.2012 XIX/97/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
22.06.2012 XIX/96/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013 ikona pdf
22.06.2012 XIX/95/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 ikona pdf
22.06.2012 XIX/94/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania za rok 2011 ikona pdf
25.05.2012 XVIII/93/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów ikona pdf
25.05.2012 XVIII/92/2012  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Platerów w 2012 roku ikona pdf
25.05.2012 XVIII/91/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/90/2012 ustalająca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ikona pdf
16.03.2012 XVII/89/2012 w sprawie: rocznego programu  współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/88/2012 w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Ruskowie ikona pdf
16.03.2012 XVII/87/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
16.03.2012 XVII/86/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/85/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
27.01.2012 XVI/84/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Komunalny w Platerowie ikona pdf
27.01.2012 XVI/83/2012  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ikona pdf
27.01.2012 XVI/82/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
30.12.2011 XV/81/2011 w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012 ikona pdf
 30.12.2011 XV/80/2011   w sprawie zmian w budżecie  ikona pdf
30.12.2011 XV/79/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 ikona pdf
16.12.2011 XIV/78/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 ikona pdf
16.12.2011 XIV/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na Przystąpienie Gminy Platerów do przedsięwzięcia pn. "Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu" ikona pdf
16.12.2011 XIV/76/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010  roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ikona pdf
16.12.2011 XIV/75/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr XIII/67/2011  z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata ikona pdf
16.12.2011 XIV/74/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XI/51/03 rady gminy w Platerowie z dnia 29 października 2003., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
16.12.2011 XIV/73/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Borysiaka ikona pdf
16.12.2011 XIV/72/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie ikona pdf
16.12.2011 XIV/71/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
16.12.2011 XIV/70/2011  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
16.12.2011 XIV/69/2011  Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Platerów  ikona pdf
16.12.2011 XIV/68/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
28.10.2011 XIII/67/2011  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata ikona pdf
28.10.2011 XIII/66/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Siedlcach ikona pdf
28.10.2011 XIII/65/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Platerów  oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
28.10.2011 XIII/64/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
28.10.2011 XIII/63/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
28.10.2011 XIII/62/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ikona pdf
28.10.2011 XIII/61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 ikona pdf
28.10.2011 XIII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
31.08.2011 XII/59/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
31.08.2011 XII/58/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
31.08.2011 XII/57/2011 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ikona pdf
31.08.2011 XII/56/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów ikona pdf
31.08.2011 XII/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 32/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
31.08.2011 XII/54/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 31/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
31.08.2011 XII/53/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 31/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.06.2011 XI/52/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników ikona pdf
17.06.2011 XI/51/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Platerów ikona pdf
17.06.2011 XI/50/2011 uchylono  
17.06.2011 XI/49/2011 uchylono  
17.06.2011 XI/48/2011 w sprawie za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
17.06.2011 XI/47/2011 w sprawie użyczenia nieruchomości- obiektu szkolnego w Czuchowie- Pieńkach ikona pdf
17.06.2011 XI/46/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 ikona pdf
17.06.2011 XI/45/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 ikona pdf
13.05.2011 X/44/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
13.05.2011 X/43/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
29.04.2011 IX/42/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr VII/29/2011 z dnia 30 marca 2011 roku., w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Czuchowie ikona pdf
29.04.2011 IX/41/2011  w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ikona pdf
29.04.2011 IX/40/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
29.04.2011 IX/39/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
 15.04.2011 VIII/38/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
 30.03.2011  VII/37/2011  w sprawie: Przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ikona pdf
30.03.2011 VII/36/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
30.03.2011 VII/35/2011  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
30.03.2011 VII/34/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
30.03.2011 VII/33/2011  w sprawie: uchylenia uchwały Nr: VI/27/11 Rady Gminy w Platerowie w sprawie przekazania skargi ikona pdf
30.03.2011 VII/32/2011  w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/31/2011  w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/30/2011  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/29/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie ikona pdf
17.03.2011 VI/28/2011 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hruszniew ikona pdf
17.03.2011 VI/27/2011 w sprawie przekazania skargi ikona pdf
17.03.2011 VI/26/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.03.2011 VI/25/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.03.2011 VI/24/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/22/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie ikona pdf
14.02.2011 V/23/2011   o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie  ikona pdf
 14.02.2011  V/22/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie  ikona pdf
14.02.2011 V/21/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
28.01.2011 IV/20/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
28.01.2011 IV/19/2011  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie ikona pdf
28.01.2011 IV/18/2011  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Platerów ikona pdf
28.01.2011 IV/17/2011  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
30.12.2010 III/16/2010  w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej ikona pdf
30.12.2010 III/15/2010  w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do Zgromadzenia Związku Komunalnego " Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach ikona pdf
30.12.2010 III/14/2010  w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu is sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ikona pdf
30.12.2010 III/13/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu nr. POKL.07.03.00 - 14-019/10 pt: "Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ikona pdf
30.12.2010 III/12/2010  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie ikona pdf
30.12.2010 III/11/2010  w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Platerowie ikona pdf
30.12.2010 III/10/2010  w sprawie zmiany nazwy "Gminny Zakład Komunalny w Platerowie" na "Samorządowy Zakład Budżetowy w Platerowie" ikona pdf
30.12.2010 III/9/2010  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ikona pdf
30.12.2010 III/8/2010  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
30.12.2010 III/7/2010  Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Platerów ikona pdf
06.12.2010 II/6/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ikona pdf
06.12.2010 II/5/2010 w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i radnym ikona pdf
06.12.2010 II/4/2010  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów ikona pdf
06.12.2010 II/3/2010  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
02.12.2010 I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ikona pdf
02.12.2010 I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy ikona pdf

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl