slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność gminy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 934 położoną w Lipnie wpisaną do księgi wieczystej SI2S/00009813/2.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.23.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 24 maja 2022 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność gminy:

         Wójt Gminy Platerów działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 r.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Rusków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 660/ 1 o pow.1,7544 ha.


Przetarg miał odbyć się w dniu 06 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Platerowie.


Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości tj. przeznaczenie działki do sprzedaży.

Platerów, dnia 30 marca 2022 r.


G.6845.1.1.2022.4


OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 28, 35, 37, 38, 40, 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U .z 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr.Or.0050.06.2022

Wójta Gminy Platerów

z dnia 28 lutego 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Działając na podstawie art.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do dzierżawy
w trybie przetargu.

Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.

Strona 1 z 11

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl