slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Sesje Rady Gminy

       
       
XL Sesja Rady Gminy w Platerowie - 6 lipca 2018r.
Protokół z Sesji:   
Uchwały:     
1. XL/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania p.n.: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew od km 5+640 do km 8+000 o dł. 2,360 km  ikona pdf 
2.  XL/273/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029 ikona pdf 
3. XL/274/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 ikona pdf
4. XL/275/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/260/2018 Radu Gminy Platerów z dnia 10 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Mężenin części 1. ikona pdf
5. XL/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy ikona pdf
XXXIX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 6 czerwca 2018r.
Protokół z Sesji: ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXIX/261/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Platerów na rok 2017 ikona pdf
2. XXXIX/262/2018  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2017. ikona pdf 
 3. XXXIX/263/2018   w sprawie zniam w budzecie gminy na rok 2018 ikona pdf 
4. XXXIX/264/2018 w sprawie zmiany wieloletniej Prgonozy Finansowej na lata 2018 - 2029 ikona pdf
5. XXXIX/265/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów ikona pdf
6. XXXIX/266/2018 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach ikona pdf
7. XXXIX/267/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Platerów za rok 2017 ikona pdf
8. XXXIX/268/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ikona pdf
9. XXXIX/269/2018 w sprawie przystapienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej ikona pdf
10. XXXIX/270/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/259/2018 z dnia 10 maja 2018r. Rady Gminy w Platerowie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. ikona pdf
11. XXXIX/271/2018 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu własciwości Powiatu Łosickiego ikona pdf
XXXVIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 10 maja 2018r.
Protokół z Sesji: ikona pdf
Uchwały:
1.  XXXVIII/253/2018  W sprawie zniam w budżecie Gminy na rok 2018 ikona pdf
2.  XXXVIII/254/2018  W sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2018 - 2029 ikona pdf
3.  XXXVIII/255/2018  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach ikona pdf
4.  XXXVIII/256/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  ikona pdf
5.  XXXVIII/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  ikona pdf
6.  XXXVIII/258/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  ikona pdf
7.  XXXVIII/259/2018  w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
8.  XXXVIII/260/2018  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin część 1 ikona pdf
 
XXXVII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 23 marca 2018r.

Protokół z Sesji:

 ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXVII/235/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029   ikona pdf
2.  XXXVII/236/2018   w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2018 ikona pdf
3.  XXXVII/237/2018  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2019 ikona pdf
4. XXXVII/238/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   ikona pdf
5. XXXVII/239/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy w Platerowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 ikona pdf
6. XXXVII/240/2018 w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ikona pdf
7. XXXVII/241/2018 w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ikona pdf
8. XXXVII/242/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ikona pdf
9. XXXVII/243/2018 w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Platerów ikona pdf
10. XXXVII/244/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ikona pdf
11. XXXVII/245/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. ikona pdf
12. XXXVII/246/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Platerów w 2018 roku ikona pdf
13. XXXVII/247/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ikona pdf
14. XXXVII/248/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, określenia tym kryteriom liczby punktów a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ikona pdf
15. XXXVII/249/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty ikona pdf
16. XXXVII/250/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ikona pdf
17. XXXVII/251/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
18. XXXVII/252/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
       
XXXVI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 25 stycznia 2018r.
Protokół z Sesji: ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXVI/229/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 ikona pdf
2. XXXVI/230/2018

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Platerów

ikona pdf
3. XXXVI/231/2018 w sprawie przekazania do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi prokuratora rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę ikona pdf
4. XXXVI/232/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ikona pdf
5. XXXVI/233/2018 w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie ikona pdf
6. XXXVI/234/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy. ikona pdf
   

 

 XXXV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 29 grudnia 2017r.

 
Protokół z Sesji:   ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXV/224/2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2017 ikona pdf
2. XXXV/225/2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
3. XXXV/226/2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.164.2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Platerów zaliczanych do sektora finansów publicznych ikona pdf
4. XXXV/227/2017  w sprawie skargi Prokuratora rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku. ikona pdf
5. XXXV/228/2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów na rok 2018  ikona pdf
   
XXXIV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 15 grudnia 2017r.  
       
Protokół z Sesji: ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXIV/216/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXIV/217/2017  w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 ikona pdf
3. XXXIV/218/2017  w sprawie uchwalenia Wileoletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 ikona pdf
4. XXXIV/219/2017  w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Platerów na rok 2018  ikona pdf
5. XXXIV/220/2017  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Platerów  ikona pdf
6. XXXIV/221/2017  w sprawie wrazenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżwy nieruchomości na czas oznaczony dłuzszy niż 3 lata ikona pdf
7. XXXIV/222/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2018 ikona pdf
8. XXXIV/223/2017  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Platerów na rok 2018 ikona pdf
       
XXXIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 listopad 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXIII/209/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXIII/210/2017  w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
3. XXXIII/211/2017  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przejmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018. ikona pdf
4. XXXIII/212/2017  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. ikona pdf
5. XXXIII/213/2017  w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
6. XXXIII/214/2017  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych ikona pdf
7. XXXIII/215/2017  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Platerów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ikona pdf
   
XXXII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 września 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXII/206/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXII/207/2017  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017r. ikona pdf
3. XXXII/208/2017  w sprawie wyrażenia przez Gminę Platerów sprzeciwu wobec uchwały Nr XIII/46/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Nieskażone ŚrodowiskoÓ z siedzibą w Łosicach z dnia 01 września 2017 roku, zmieniającej statut Związku Komunalnego „Nieskażone ŚrodowiskoÓ z siedzibą w Łosicach ikona pdf
   

 

 

XXXI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 8 września 2017r.

 
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXI/199/2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ikona pdf
2. XXXI/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
3. XXXI/201/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
4. XXXI/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ikona pdf
5. XXXI/203/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipnie ikona pdf
6. XXXI/204/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Platerowie ikona pdf
7. XXXI/205/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Górkach w ośmiletnia Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Górkach ikona pdf

 

 

XXX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 1 sierpnia 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXX/197/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
2 XXX/198/2017 zmieniająca uchwałe w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Mężenin ikona pdf

 

 

 

XXIX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 9 czerwca 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXIX/186/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2016 ikona pdf
2. XXIX/187/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2016 ikona pdf
 3. XXIX/188/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. ikona pdf
 4. XXIX/189/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. ikona pdf
 5. XXIX/190/2017  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Platerów za 2016r. ikona pdf
 6. XXIX/191/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019  ikona pdf
 7. XXIX/192/2017  w sprawie zmiany statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie  ikona pdf
 8. XXIX/193/2017  w sprawie uchwalenia Staturu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie  ikona pdf
 9. XXIX/194/2017  w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych strazy pożarnych Gminy Platerów bioracych udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. ikona pdf
 10. XXIX/195/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 ikona pdf
11. XXIX/196/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017 ikona pdf

 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 17 maja 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXVIII/184/2017 w sprawie zmiany Uchały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, oraz określenia ich zadań. ikona pdf
2. XXVII/I185/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.179.2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. ikona pdf

 

 

XXVII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 24 marca 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXVII/178/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. ikona pdf
2. XXVII/179/2017 w sprawie zmin w budżecie gminy w roku 2017 ikona pdf
3. XXVII/180/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże" na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew-Kolonia" ikona pdf
4. XXVII/181/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 ikona pdf
5. XXVII/182/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2018. ikona pdf
6. XXVII/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf

 

 

XXVI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 17 luty 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXVI/169/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn-Kolonia - Chłopków ikona pdf
2. XXVI/170/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
3. XXVI/171/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
4. XXVI/172/2017 w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadznych przez Gminę Platerów. ikona pdf
5. XXVI/173/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ikona pdf
6. XXVI/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
7. XXVI/175/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 lub ust. 3a ustawy. ikona pdf
8. XXVI/176/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ikona pdf
9. XXVI/177/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku.  ikona pdf

 

 
XXV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 grudnia 2016r.  
Protokół z Sesji  ikona pdf
Uchwały:
1. XXV/167/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
2. XXV/168/2016 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017 ikona pdf

 

XXIV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 9 grudnia 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXIV/160/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 ikona pdf
2. XXIV/161/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
3. XXIV/162/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 ikona pdf
4. XXIV/163/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2017 ikona pdf
5. XXIV/164/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Platerów zaliczanych do sektora finansów publicznych ikona pdf
6. XXIV/165/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
7. XXIV/166/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2017. ikona pdf

 

XXIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 25 listopada 2016r.
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXIII/151/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
2. XXIII/152/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017r. ikona pdf
3. XXIII/153/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. ikona pdf
4. XXIII/154/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. ikona pdf
5. XXIII/155/2016 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. ikona pdf
6. XXIII/156/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
7. XXIII/157/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
8. XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
9. XXIII/159/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf

 

XXII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 października 2016r.
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXII/149/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania p.n.: Przebudowa odcinka drogi Nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Hruszew - gr. powiatu *w kierunku Tokar) dł. 0,465 km ikona pdf
2. XXII/150/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf

 

XXI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 29 września 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXI/144/2016 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. ikona pdf
2. XXI/145/2016 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XII/93/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. ikona pdf
3. XXI/146/2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego ikona pdf
4. XXI/147/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
5. XXI/148/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Platerów w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Platerów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach ikona pdf

 

XX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 2 września 2016r.
Protokół z Sesji  ikona pdf
Uchwały:
1. XX/135/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz okreslenia ich zadań. ikona pdf
2. XX/136/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf
3. XX/137/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2016 ikona pdf
4. XX/138/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ikona pdf
5. XX/139/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów ikona pdf
6. XX/140/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
7. XX/141/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
8. XX/142/2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. ikona pdf
9. XX/143/2016 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów. ikona pdf

 

XIX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 czerwca 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XIX/132/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf
2. XIX/133/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
3. XIX/134/2016 w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów na lata 2015 - 2020" ikona pdf

 

XVIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 czerwca 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XVIII/125/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem budżetu Gminy Platerów za rok 2015

ikona pdf
2. XVIII/126/2016

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za 2015 rok

ikona pdf
3. XVIII/127/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

ikona pdf
4. XVIII/128/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ikona pdf
5. XVIII/129/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

ikona pdf
6. XVIII/130/2016

w sprawie ustalenia stopy procentowej stosowanej przy rozkładaniu na raty ceny sprzedaży nieruchomości gminnej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań, zgodnie z art. 70 ust.2, ust. 3 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ikona pdf
7. XVIII/131/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu

ikona pdf

 

XVII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 8 kwietnia 2016
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
5. XVII/124/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Platerów w 2016 roku. ikona pdf
4. XVII/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
3. XVII/122/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2017r. na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew-Kolonia" ikona pdf
2. XVII/121/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. ikona pdf
1. XVII/120/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf

 

XVI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 19 luty 2016
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XVI/114/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Platerów na rok 2017 ikona pdf
2. XVI/115/2016 w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013-2020" (Kliknij tutaj aby pobrać dokument) ikona pdf
3. XVI/116/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami ikona pdf
4. XVI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
5. XVI/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
6. XVI/119/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2016 ikona pdf

 

XV Sesja Rady Gminy w Platerowie -   29 stycznia 2016
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XV/111/2016 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XIV/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
2. XV/112/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
3. XV/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf

 

XIV Sesja Rady Gminy w Platerowie -   30 grudnia 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
6. XIV/110/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2016 ikona pdf
5. XIV/109/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
4. XIV/108/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ikona pdf
3. XIV/107/2015 w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2016. ikona pdf
2. XIV/106/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015 ikona pdf
1. XIV/105/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026  ikona pdf

 

XIII Sesja Rady Gminy w Platerowie -   11 grudnia 2015
Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
8. XIII/104/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ikona pdf
7. XIII/103/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XII/95/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ikona pdf
6. XIII/102/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa ikona pdf
5. XIII/101/2015 w sprawie wyłączenia z użytkowania drogi wewnętrznej na działce gminnej oznaczonej nr 1364/1 w obrębie Lipno gmina Platerów ikona pdf
4. XIII/100/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Platerów ikona pdf
3. XIII/99/2015 Uchwała Budżetowa na rok 2016 ikona pdf
2. XIII/98/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015 ikona pdf
1. XIII/97/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026  ikona pdf

 

XII Sesja Rady Gminy w Platerowie -   20 listopad 2015
 Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
1. XII/96/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa  ikona pdf
 2. XII/95/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k0omunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ikona pdf
3. XII/94/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  ikona pdf
 4. XII/93/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  ikona pdf
 6. XII/92/2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.  ikona pdf
 7. XII/91/2015 w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.  ikona pdf
 8. XII/90/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku  ikona pdf
 9. XII/89/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 lub 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami  ikona pdf
10. XII/88/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 lub ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami ikona pdf
11. XII/87/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust. 3 lub ust. 3a ikona pdf
12. XII/86/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf

 

XI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 09 pażdziernika 2015
 Protokół z Sesji   ikona pdf
  
Uchwały:
1. XI/83/2015 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. XI/84/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. XI/85/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf

 

X Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 września 2015
Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
1. X/56/2015  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata    2015-2025 ikona pdf
2. X/57/2015  w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015. ikona pdf
3. X/58/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chłopków i części wsi Chłopków Kolonia ikona pdf
4. X/59/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czuchów ikona pdf
5. X/60/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czuchów - Pieńki ikona pdf
6. X/61/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Falatycze ikona pdf
7. X/62/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki ikona pdf
8. X/63/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hruszew ikona pdf
9. X/64/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hruszniew i części wsi Hruszniew Kolonia ikona pdf
10. X/65/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamianka ikona pdf
11. X/66/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kisielew ikona pdf
12. X/67/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipno i Michałów ikona pdf
13. X/68/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin ikona pdf
14. X/69/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mężenin Kolonia oraz części wsi Mężenin ikona pdf
15. X/70/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Myszkowice ikona pdf
16. X/71/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostromęczyn i Ostromęczyn Kolonia ikona pdf
17. X/72/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Platerów i Nowodomki ikona pdf
18. X/73/2015 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Puczyce ikona pdf
19. X/74/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusków ikona pdf
20. X/75/2015 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborze ikona pdf
21. X/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Czuchów, Czuchów - Pieńki, Myszkowice, Puczyce, Rusków, Zaborze ikona pdf
22. X/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ikona pdf
23. X/78/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. ikona pdf
24. X/79/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych ikona pdf
25. X/80/2015 w sprawie wyboru  ławnika na kadencję 2016-2019 r.

ikona pdf
26. X/81/2015 w sprawie  zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Platerów na rok 2015.                                                                   ikona pdf
27. X/82/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów na lata 2015-2020” ikona pdf

 

IX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 września 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. IX/53/2015 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. IX/54/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. IX/55/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf

 

VIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 21 sierpnia 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VIII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. VIII/47/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. VIII/48/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
4. VIII/49/2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2020 ikona pdf
5. VIII/50/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ikona pdf
6. VIII/51/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Platerów ikona pdf
7. VIII/52/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika  ikona pdf

 

VII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 12 czerwca 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2014 ikona pdf
2. VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za 2014 rok. ikona pdf
3. VII/36/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
4. VII/37/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
5. VII/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nie3oznaczony i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf
6. VII/39/2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2020 ikona pdf
7. VII/40/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ikona pdf
8. VII/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
9. VII/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
10. VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf
11. VII/44/2015 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie ikona pdf
12. VII/45/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ikona pdf

 

VI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 25 maja 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VI/31/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ikona pdf
2. VI/32/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
3. VI/33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf

 

V Sesja Rady Gminy w Platerowie - 27 marca 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. V/20/2015 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
2. V/21/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
3. V/22/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
4. V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
5. V/24/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru członka Rady Sołeckiej sołectwa Ostromęczyn-Kolonia ikona pdf
6. V/25/2015 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów rady sołeckiej w sołectwie Ostromęczyn-Kolonia ikona pdf
7. V/26/2015 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hruszniew-Kolonia ikona pdf
8. V/27/2015 uchylenia uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakłdzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach ikona pdf
9. V/28/2015 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2015 roku. ikona pdf
10. V/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
11. V/30/2015 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie ikona pdf

 

IV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 26 stycznia 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. IV/14/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
2. IV/15/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki. ikona pdf
3. IV/16/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Platerów ikona pdf
4. IV/17/2015 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ikona pdf
5. IV/18/2015 w sprawie zmiany siedziby odwodowej komisji wyborczej ikona pdf
6. IV/19/2015 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach ikona pdf

 

III Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 grudnia 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. III/11/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2014 ikona pdf
2. III/12/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
3. III/13/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 ikona pdf

 

II Sesja Rady Gminy w Platerowie - 12 grudnia 2014
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały: 
1. II/6/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025  
2. II/7/2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Platerów na rok 2015 ikona pdf
3. II/8/2014 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
4. II/9/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łosicach ikona pdf
5. II/10/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 ikona pdf

 

I Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 listopada 2014
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały: 
1. I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Platerów    ikona pdf
2. I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Platerowie. ikona pdf
3. I/3/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań. ikona pdf
4. I/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów. ikona pdf
5. I/5/2014 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Radnym. ikona pdf

           

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl