slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Infrastruktura techniczna i gospodarka gminy

W skład infrastruktury związanej z transportem zaliczamy odcinek linii kolejowej relacji Siedlce - Białystok, która przechodzi przez środkową część gminy na odcinku 6 km. Sieć dróg jest dobrze rozbudowana i spełnia potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy. Na terenie gminy Platerów znajduje się 8 km dróg krajowych, 57,8 km dróg powiatowych, oraz ok. 118 km dróg gminnych. Cały obszar gminy jest stelefonizowany, a ilość abonentów wynosi 1137 (dane GUS).

 

Na terenie gminy w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do dobrej jakościowo wody wybudowano cztery ujęcia wody (Platerów, Czuchów, Hruszniew, Mężenin) oraz sieć wodociągową o łącznej długości 106,3 km, do której przyłączonych jest  ok. 1177 gospodarstw domowych (dane GUS).

 

Od 2000 roku na obszarze gminy realizowana jest budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy Platerów obecnie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków - w Kisielewie (od 2002 roku) i Hruszniewie (od 2000 roku), do których przyłączone są gospodarstwa domowe mieszkańców z następujących wsi gminy: Hruszniew Kolonia, Hruszniew, Górki, Platerów, Nowodomki, Kisielew, Lipno, Kamianka.

 

Do chwili obecnej wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości ok. 28,1 km (dane GUS). Liczba ludności obecnie korzystająca z sieci kanalizacyjnej zwiększyła się w porównaniu do 2002 roku prawie 2-krotnie. W następnych latach planuje się budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Czuchów, Zaborze, Rusków oraz Mężenin.

 

Podstawową dziedziną gospodarki w gminie Platerów jest rolnictwo, gdzie zarejestrowanych jest 1127 gospodarstw rolnych, w tym 132 gospodarstwa rolne o powierzchni upraw powyżej 15 ha (Spis Powszechny - 2002). Dominującą działalnością rolników jest uprawa zbóż i stanowi ona ok. 85 % wszystkich upraw w gminie. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie Platerów wynosi ok. 8,8 ha. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy została przedstawiona na poniższym wykresie 1.

 Image

Wykres 1. Użytkowanie gruntów w gminie Platerów

Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, a istnieje jedynie niewielka liczba firm o działalności rzemieślniczej i handlowo-usługowej. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 227 podmioty gospodarcze, w większości w sferze usług i handlu. W rejestrze tym ilość jednostek z sektora publicznego wynosi 15, natomiast sektora prywatnego 212. Wykaz podmiotów gospodarczych w poszczególnych rodzajach działalności zawarto w poniższej tabeli 3.

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach w gminie Platerów (dane z Urzędu Gminy)

Rodzaj działalności

Ilość podmiotów gospodarczych

Handel i gastronomia

52

Usługi budowlane

25

Zakłady rzemieślnicze

5

Stolarstwo

17

Transport samochodowy

12

Handel obwoźny

13

Instalatorstwo elektryczne

5

Działalność rozrywkowa

2

Usługi lekarskie i stomatologiczne

2

Lecznice dla zwierząt

4

Inne

29

 

Do ważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie Platerów należy zaliczyć:

  • Bank Spółdzielczy w Platerowie
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Platerowie z dwoma wiejskimi ośrodkami w Hruszniewie i Ruskowie
  • Urząd Pocztowy
  • Piekarnia w Platerowie
  • Tartak "BRONEK" w Platerowie
  •  Firma "BOFERM" w Górkach

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkóły podstawowe w Platerowie, Ruskowie, Górkach a także 2 przedszkola w Platerowie i Ruskowie. Ochroną zdrowia zajmuje się Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Platerowie z filią w Ruskowie oraz Hruszniewie.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl