slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2014-2018
 Data
podjęcia
 numer
Uchwały
 Tytuł aktu prawnegoPokaż
28.11.2014 I/5/2014 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i radnym ikona pdf
28.11.2014 I/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów ikona pdf
28.11.2014 I/3/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
28.11.2014 I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ikona pdf
28.11.2014 I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy ikona pdf

 

Uchwały Rady Gminy Platerów - kadencja 2010-2014
 Data podjęcia numer Uchwały Tytuł aktu prawnegoPokaż
14-11-2014 XLIV/239/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
14-11-2014 XLIV/238/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/236/2014 w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS). ikona pdf
31-10-2014 XLIV/235/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLIV/234/2014 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu łosickiego i znosząca formę ochrony przyrody- pomnika przyrody ikona pdf
31-10-2014 XLIV/233/2014 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf 
31-10-2014 XLIV/232/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLVI/231/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
31-10-2014 XLVI/230/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/229/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/228/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
31-10-2014 XLIV/227/2014 zmieniająca uchwałę Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. a sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ikona pdf
31-10-2014 XLIV/226/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego "nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach na realizację zadania "rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" ikona pdf
28-08-2014 XLIII/225/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu, będącemu "partnerem wiodącym" w realizacji projektu pn "Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi" ikona pdf
28-08-2014 XLIII/224/2014  W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
07-08-2014 XLII/223/2014 W sprawie zaopiniowania projektu pozbawienia ochronnego charakteru lasów Skarbu Państwa ikona pdf
07-08-2014 XLII/222/2014 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko " z siedzibą w Łosicach na realizację zadania "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie związku komunalnego "nieskażone Środowisko" ikona pdf
07-08-2014 XLII/221/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
27-06-2014 XLI/220/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (darowiznę) nieruchomości gminnej. ikona pdf
27-06-2014 XLI/219/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
27-06-2014 XLI/218/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
 27-06-2014 XLI/217/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Drogi Powiatowej Nr. 2001W Puczyce - Rusków - Hruszew na terenie Gminy Platerów". ikona pdf
12-06-2014 XL/216/2014 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Platerów a Miastem i Gminą Łosice w zakresie gospodarki ściekowej ikona pdf
 12-06-2014 XL/215/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 ikona pdf
 12-06-2014 XL/214/2014 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. ikona pdf
12-06-2014 XL/213/2014 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego Gminy Platerów z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu systemowego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". ikona pdf
12-06-2014 XL/212/2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
12-06-2014 XL/211/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach ikona pdf
12-06-2014 XL/210/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. ikona pdf
12-06-2014 XL/209/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. ikona pdf
12-06-2014 XL/208/2014 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
12-06-2014 XL/207/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
 12-06-2014 XL/206/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 ikona pdf
12-06-2014 XL/205/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013. ikona pdf
28-03-2014 XXXIX/204/2014   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
28-03-2014 XXXIX/203/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/202/2014   w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Platerów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf
 21-03-2014 XXXVIII/201/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/200/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
21-03-2014 XXXVIII/199/2014  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/198/2014  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/197/2014 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/196/2014 w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/195/2014  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/194/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
 27-02-2014  XXXVII/193/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/192/2014   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/191/2014   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/190/2014   w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2014 roku ikona pdf
27-02-2014   XXXVII/189/2014   w sprawie wystąpienia Gminy Platerów ze Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ikona pdf
 27-02-2014 XXXVII/188/2014   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
27-02-2014  XXXVII/187/2014  w sprawie ustalenia diet sołtysom z terenu Gminy Platerów ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/186/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
27-02-2014 XXXVII/185/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 ikona pdf
09-01-2014 XXXVI/184/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 ikona pdf
30-12-2013  XXXV/183/2013 w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014 ikona pdf
 30-12-2013  XXXV/182/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Platerów ikona pdf
30-12-2013  XXXV/181/2013 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2014 ikona pdf
30-12-2013 XXXV/180/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat ikona pdf
30-12-2013 XXXV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/178/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy Platerów na rok 2014 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/177/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/176/2013 Uchwała Budżetowa na rok 2014 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/175/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2014 - 2024 ikona pdf
13-12-2013 XXXIV/174/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
22-11-2013 XXXIII/173/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/172/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/171/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024 ikona pdf
 22-11-2013 XXXIII/170/2013 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  ikona pdf
08-11-2013 XXXII/169/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf
08-11-2013 XXXII/168/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso ikona pdf
08-11-2013 XXXII/167/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
08-11-2013 XXXII/165/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy w Platerowie w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A. ikona pdf
08-11-2013 XXXII/164/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
08-11-2013 XXXII/163/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/162/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
08-11-2013 XXXII/161/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 ikona pdf
08-11-2013 XXXII/160/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
13-09-2013 XXXI/159/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2013 roku. ikona pdf
13-09-2013 XXXI/158/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 ikona pdf
21-06-2013 XXX/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013  ikona pdf
21-06-2013 XXX/156/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023  ikona pdf
07-06-2013 XXIX/155/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ikona pdf
07-06-2013 XXIX/154/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
07-06-2013 XXIX/153/2013 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy Platerów w 2013r ikona pdf
07-06-2013 XXIX/152/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 ikona pdf
07-06-2013 XXIX/151/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 ikona pdf
07-06-2013 XXIX/150/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań. ikona pdf
17-05-2013 XXVIII/149/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013 ikona pdf
17-05-2013 XXVIII/148/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Komunalnemu „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach na przygotowanie dokumentacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wniosku na udzielenie pozwolenia zintegrowanego. ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/147/2013  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/146/2013  w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013.  ikona pdf
 15.03.2013  XXVII/145/2013  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023.  ikona pdf
15.02.2013 XXVI/144/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/143/2013 uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXV/135/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2013. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/142/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z prawem własności budynku dworcowego od PKP S.A. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/141/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/140/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2013. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/139/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/138/2013 w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 października 2008r. Nr XXIII/102/08 w sprawie opłat za świadczenie prowadzonych przez Gminę Platerów przedszkoli publicznych. ikona pdf
 15.02.2013 XXVI/137/2013 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. Nr XI/48/2011 w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzący jest Gmina Platerów. ikona pdf
 28.12.2012  XXV/136/2012  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013.  ikona pdf
 28.12.2012  XXV/135/2012  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2013.  ikona pdf
28.12.2012 XXV/134/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów. ikona pdf
28.12.2012 XXV/133/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z nieruchomości. ikona pdf
28.12.2012 XXV/132/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i zagospodarowania tych odpadów. ikona pdf
28.12.2012 XXV/131/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
28.12.2012 XXV/130/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. ikona pdf
28.12.2012 XXV/129/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ikona pdf
28.12.2012 XXV/128/2012 w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów  ikona pdf
28.12.2012 XXV/127/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012. ikona pdf
28.12.2012 XXV/126/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/125/2012 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ikona pdf
14.12.2012 XXIV/124/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Platerów na rok 2013 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/123/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 ikona pdf
14.12.2012 XXIV/122/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
28.11.2012 XXIII/121/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. ikona pdf
28.11.2012 XXIII/120/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów. ikona pdf
28.11.2012 XXIII/119/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 ikona pdf
28.11.2012 XXIII/118/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. ikona pdf
 30.10.202  XXII/117/2012  w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie. ikona pdf
 30.10.2012 XXII/116/2012  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
30.10.2012 XXII/115/2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ikona pdf
30.10.2012 XXII/114/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
30.10.2012 XXII/113/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 ikona pdf
30.10.2012 XXII/112/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
30.10.2012 XXII/111/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
14.09.2012 XXI/110/2012 w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ikona pdf
14.09.2012 XXI/109/2012 w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ikona pdf
14.09.2012 XXI/108/2012 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego Nr POKL.09.01.02-023/12 pt. " Indywidualizacja z Gminą Platerów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ikona pdf
14.09.2012 XXI/107/2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
 14.09.2012  XXI/106/2012  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  ikona pdf
14.09.2012 XXI/105/2012 w sprawie: przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014 ikona pdf
14.09.2012 XXI/104/2012 w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
14.09.2012 XXI/103/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
 14.09.2012  XXI/102/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
13.07.2012 XX/101/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
13.07.2012 XX/100/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2023 ikona pdf
22.06.2012 XIX/99/2012  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ikona pdf
22.06.2012 XIX/98/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Platerów ikona pdf
22.06.2012 XIX/97/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
22.06.2012 XIX/96/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2013 ikona pdf
22.06.2012 XIX/95/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 ikona pdf
22.06.2012 XIX/94/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania za rok 2011 ikona pdf
25.05.2012 XVIII/93/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów ikona pdf
25.05.2012 XVIII/92/2012  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Platerów w 2012 roku ikona pdf
25.05.2012 XVIII/91/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/90/2012 ustalająca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ikona pdf
16.03.2012 XVII/89/2012 w sprawie: rocznego programu  współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi a art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/88/2012 w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Ruskowie ikona pdf
16.03.2012 XVII/87/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
16.03.2012 XVII/86/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 ikona pdf
16.03.2012 XVII/85/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
27.01.2012 XVI/84/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Komunalny w Platerowie ikona pdf
27.01.2012 XVI/83/2012  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ikona pdf
27.01.2012 XVI/82/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
30.12.2011 XV/81/2011 w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012 ikona pdf
 30.12.2011 XV/80/2011   w sprawie zmian w budżecie  ikona pdf
30.12.2011 XV/79/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 ikona pdf
16.12.2011 XIV/78/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 ikona pdf
16.12.2011 XIV/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na Przystąpienie Gminy Platerów do przedsięwzięcia pn. "Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu" ikona pdf
16.12.2011 XIV/76/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010  roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ikona pdf
16.12.2011 XIV/75/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr XIII/67/2011  z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata ikona pdf
16.12.2011 XIV/74/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XI/51/03 rady gminy w Platerowie z dnia 29 października 2003., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
16.12.2011 XIV/73/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Borysiaka ikona pdf
16.12.2011 XIV/72/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie ikona pdf
16.12.2011 XIV/71/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
16.12.2011 XIV/70/2011  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
16.12.2011 XIV/69/2011  Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Platerów  ikona pdf
16.12.2011 XIV/68/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 ikona pdf
28.10.2011 XIII/67/2011  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata ikona pdf
28.10.2011 XIII/66/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Siedlcach ikona pdf
28.10.2011 XIII/65/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Platerów  oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
28.10.2011 XIII/64/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ikona pdf
28.10.2011 XIII/63/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
28.10.2011 XIII/62/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ikona pdf
28.10.2011 XIII/61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 ikona pdf
28.10.2011 XIII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
31.08.2011 XII/59/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
31.08.2011 XII/58/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
31.08.2011 XII/57/2011 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ikona pdf
31.08.2011 XII/56/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów ikona pdf
31.08.2011 XII/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 32/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
31.08.2011 XII/54/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 31/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
31.08.2011 XII/53/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/ 31/ 2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.06.2011 XI/52/2011 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników ikona pdf
17.06.2011 XI/51/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Platerów ikona pdf
17.06.2011 XI/50/2011 uchylono  
17.06.2011 XI/49/2011 uchylono  
17.06.2011 XI/48/2011 w sprawie za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów ikona pdf
17.06.2011 XI/47/2011 w sprawie użyczenia nieruchomości- obiektu szkolnego w Czuchowie- Pieńkach ikona pdf
17.06.2011 XI/46/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 ikona pdf
17.06.2011 XI/45/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 ikona pdf
13.05.2011 X/44/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
13.05.2011 X/43/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
29.04.2011 IX/42/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr VII/29/2011 z dnia 30 marca 2011 roku., w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Czuchowie ikona pdf
29.04.2011 IX/41/2011  w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ikona pdf
29.04.2011 IX/40/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
29.04.2011 IX/39/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
 15.04.2011 VIII/38/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
 30.03.2011  VII/37/2011  w sprawie: Przystąpienia Gminy Platerów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ikona pdf
30.03.2011 VII/36/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
30.03.2011 VII/35/2011  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
30.03.2011 VII/34/2011 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2011 ikona pdf
30.03.2011 VII/33/2011  w sprawie: uchylenia uchwały Nr: VI/27/11 Rady Gminy w Platerowie w sprawie przekazania skargi ikona pdf
30.03.2011 VII/32/2011  w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/31/2011  w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/30/2011  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
30.03.2011 VII/29/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie ikona pdf
17.03.2011 VI/28/2011 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hruszniew ikona pdf
17.03.2011 VI/27/2011 w sprawie przekazania skargi ikona pdf
17.03.2011 VI/26/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.03.2011 VI/25/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/23/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie ikona pdf
17.03.2011 VI/24/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Gminy w Platerowie Nr V/22/11 z dnia 14 lutego 2011 r., o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie ikona pdf
14.02.2011 V/23/2011   o zamiarze likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie  ikona pdf
 14.02.2011  V/22/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Czuchowie  ikona pdf
14.02.2011 V/21/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
28.01.2011 IV/20/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ikona pdf
28.01.2011 IV/19/2011  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie ikona pdf
28.01.2011 IV/18/2011  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Platerów ikona pdf
28.01.2011 IV/17/2011  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 ikona pdf
30.12.2010 III/16/2010  w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej ikona pdf
30.12.2010 III/15/2010  w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do Zgromadzenia Związku Komunalnego " Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach ikona pdf
30.12.2010 III/14/2010  w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu is sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ikona pdf
30.12.2010 III/13/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu nr. POKL.07.03.00 - 14-019/10 pt: "Aktywna kobieta to szczęśliwa kobieta, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ikona pdf
30.12.2010 III/12/2010  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie ikona pdf
30.12.2010 III/11/2010  w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Platerowie ikona pdf
30.12.2010 III/10/2010  w sprawie zmiany nazwy "Gminny Zakład Komunalny w Platerowie" na "Samorządowy Zakład Budżetowy w Platerowie" ikona pdf
30.12.2010 III/9/2010  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ikona pdf
30.12.2010 III/8/2010  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2023 ikona pdf
30.12.2010 III/7/2010  Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Platerów ikona pdf
06.12.2010 II/6/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ikona pdf
06.12.2010 II/5/2010 w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i radnym ikona pdf
06.12.2010 II/4/2010  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów ikona pdf
06.12.2010 II/3/2010  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
02.12.2010 I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ikona pdf
02.12.2010 I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy ikona pdf

harmonogram

baner fundusze

button piece 350

tablica unijna

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl