slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Zgodnie z zasadami realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” Gmina Platerów, jako organ prowadzący szkoły informuje, że w 2015r. na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zostało udzielone wsparcie w wysokości:
 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Platerowie informuje, że z dniem 1 września 2012 r. zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W zmienionym stanie prawnym dodana została nowa regulacja mówiąca o tym,  że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis , czyli pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

do dnia 15 września 2015r. mogą składać wnioski i przyznanie pomocy materialnej – stypendium szkolne.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU
„WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum .

Strona 1 z 2

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl