slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacje ogólne

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Platerów
- informacja dla mieszkańców

 

Wójt Gminy Platerów informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

GŁÓWNYM CELEM ZNOWELIZOWANEJ USTAWY JEST:

 • ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach,
 • zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali),
 • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz
 • procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

 

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych.

 

CO NAS CZEKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013 r.:

 • gmina przejmuje całkowita odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania „opłaty śmieciowej” na rzecz gminy (opłata pokryje koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej)
 • gmina wyłoni z przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, przejmie gmina, co oznacza brak konieczności zawierania indywidualnych umów przez mieszkańców;
 • powstanie dostępny dla wszystkich mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania w Platerowie ul. Leśna 2 czynny będzie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00. Przyjmowane będą tam: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, odpady zielone.

 

DEKLARACJE ZAMIAST UMÓW:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminachkażdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia Wójtowi Gminy Platerów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Platerów oraz na stronie internetowej   www. platerow.com.pl )  w terminie 14 dni od:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • oraz w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych w deklaracji.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jednocześnie informujemy, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

RODZAJE STAWEK

Mieszkańcu, składając deklarację zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. WAŻNE !!! Segregując śmieci oszczędzasz pieniądze i chronisz środowisko naturalne.

Rada Gminy w Platerowie ustaliła następujące stawki za odpady odbierane w sposób:

 1. selektywny  12 zł. od jednego gospodarstwa domowego miesięcznie
  • papier i tektura,
  • tworzywo sztuczne,
  • szkło iopakowania wielomateriałowe,
  • metal,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji  (opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych),
 2. nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) 24 zł. od jednego gospodarstwa domowego miesięcznie

SPOSÓB  PŁATNOŚCI

Rada Gminy Platerów ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Platerów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 każdego miesiąca;

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Platerowie Nr 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010
 • gotówką w kasie Urzędu Gminy w Platerowie


harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl