slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Gminy Platerów, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu). 
 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, p. nr 16, tel. 83 359 10 16

 1. OPŁATY

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 1. DODATKOWA PROCEDURA

Przedsiębiorca wnosi opłatę za zezwolenie w kasie Urzędu Gminy Platerów (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku, bądź na rachunek bankowy: BS Platerów, nr 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po złożeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018r.                  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Platerów.
 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Platerów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 1. INNE INFORMACJE
 2. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, na okres do 6 miesięcy.
 3. Zezwolenia jednorazowe są wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia, na sprzedaż napojów alkoholowych,  na okres do 2 dni.
 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działalności polegającej   na  dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydaje się na okres do 2 lat.
 5. Przedsiębiorca który zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.
 6. ZEZWOLENIE COFA SIĘ W PRZYPADKU:
 7. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 8. a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 9. b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 10. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 11. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 12. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 13. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 14. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 1. ZEZWOLENIE WYGASA W PRZYPADKU:

likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działalności polegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl