slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Na stronie BIP został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Czuchów-Pieńki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.7.2023 Wójta Gminy Platerów z dnia 17.03.2023 r.

 

https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=76&id=205

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizującego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO ( dział XV ) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1 mln złotych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2023 Wójta Gminy Platerów z dnia 20 lutego 2023 r.


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Rusków
w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka oznaczona numerem 660/1 położona w obrębie Rusków wpisana do księgi wieczystej SI2S/00018880/8. Dział III „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością -Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,643 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer a- 117/1052 UWAGA: ww. wpis nie dotyczy wycenianej działki. Dział IV –„Hipoteki”-brak wpisów.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb (0,1360 ha), RIVa (0,7602), RV (0,8582 ha)
Powierzchnia nieruchomości: 1,7544 ha

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów lub klikając w poniższy link (https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=201)

 

Informujemy iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:
I termin składania wniosków:
od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

II termin składania wniosków:
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WÓJT GMINY
Jerzy Garucki

Strona 5 z 52

harmonogram

baner fundusze

button piece 350

tablica unijna

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl