slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA

 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

 

z dnia 18 września 2023 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Platerów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje, co następuje:

 

§ 1

 

W dniu 20.09.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Platerów (pokój nr 14) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

Nabór wniosków program " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością "

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Platerów, informuje, że z dniem 23 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Platerów planuje przystąpienie do w/w Programu.
 
Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie bezpłatnych usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • w stopniu znacznym lub
 • w stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej będą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będę uwzględniane potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe informacje u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów lub telefoniczny – tel. 83 357 84 11.

Prosimy o zgłoszenie się osób zainteresowanych udziałem w Programie AOON – edycja 2024 w terminie do 14.09.2023 r. w celu dokonania diagnozy potrzeb.

 Informację w linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej

-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kierownik GOPS Marcin Marczuk

 

 

 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 ·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”

 ·         Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1.      uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2.      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Szanowni Państwo

 

 

 Z wielką przyjemnością informujemy, iż została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Hruszniew”

 

Wartość zadania to kwota 1 832 700,00 zł z czego 1 796 046,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 – PGR).

 

W ramach zadania budynek Ośrodka Zdrowia w Hruszniewie zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa a źródłem ciepła będzie nowoczesna pompa ciepła.

 

Wykonawcą zadania jest Cetus Sp. z o.o. z Łosic.

 

Zadanie ma być wykonane w terminie do 30 września 2024 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PLATERÓW

 o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Puczyce część 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)

 zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części wsi Puczyce część 1 ( działka o numerze ewidencyjnym 378) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  w dniach od 17 sierpnia 2023 roku do 7 września 2023 roku w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul 3 maj 5, 08-210 Platerów w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Platerów pod adresem internetowym www.platerow.com.pl

 

Informacja dotycząca szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1350) dalej rozporządzenie zmieniające, które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477) dotychczas powołane komisje w składzie określonym w Zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 r. będą miały przypisane kompetencje do szacowania strat powstałych również w wyniku suszy.

 

POSTAWOWĄ metodą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidulanie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
 i Rozwoju
(logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, 
e-dowód).

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym "POTRAWY Z MIODU NA RÓŻNE SPOSOBY"

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym Dożynkom Powiatowym, które odbędą się 13 sierpnia 2023 roku w Platerowie.

Podczas dożynek odbędą się również konkursy: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" oraz „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe".

 

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Klauzula informacyjna RODO

 

Wójt Gminy Platerów informuje, że każdy producent rolny, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć  faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 

1) w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023r. w ilości 110 l/1 ha i 40 l/1 DJP bydła:
2)  w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 lipca 2023r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

Strona 5 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl