slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Platerów zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Platerów, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku o stawienie się w siedzibie Urzędu

pok. Nr 1 celem:

  • zawarcia nowej umowy na wodę i ścieki;

  • podania informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej,za ostatni rok do dnia 31 lipca 2023 r

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz.U. z 2023r., poz. 1073).

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat.
  2. Uzyskali odpowiedni wiek emerytalny: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat.
  3. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

I N F O R M A C J A

Dnia 09 czerwca 2023r. (piątek)
Urzędu Gminy w Platerowie
będzie nieczynny
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200420W w msc. Hruszew na odcinku od km 1+770 do km 2+335”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl lub klikając w poniższy link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53822c82-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Platerów, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE-


mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Strona 5 z 54

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl