slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

Dnia 09 czerwca 2023r. (piątek)
Urzędu Gminy w Platerowie
będzie nieczynny
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200420W w msc. Hruszew na odcinku od km 1+770 do km 2+335”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl lub klikając w poniższy link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53822c82-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Platerów, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE-


mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 15 .2023
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 19 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Górkach
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)


Wójt Gminy Platerów zarządza, co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach.

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 16 .2023
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 19 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)
Wójt Gminy Platerów zarządza, co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie.

RAPORT O STANIE GMINY PLATERÓW ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Platerów

Raport o stanie Gminy Platerów za rok 2022 - w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Końcowa sprzedaż węgla

Gmina Platerów ogłasza sprzedaż końcową węgla.

Szacunkowa ilość 30 t 

Węgiel orzech

Cena 1900 zł/t

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie .

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.11.2023

                                                                       Wójta Gminy Platerów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2213) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Uchwały
Nr XLVI/286/2022 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 października 2022 r.

 

OGŁASZAM

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek 994/16 i 994/17 na okres 10 lat.

 

Opis nieruchomości:

Działki oznaczone numerami 994/16 i 994/17 wpisane są do księgi wieczystej SI2S/00015021/8.

Strona 6 z 54

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl