slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ Or.0050.25.2022nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność gminy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 934 położoną w Lipnie wpisaną do księgi wieczystej SI2S/00009813/2.


2. Powierzchnia nieruchomości:
Łączna powierzchnia działki 0,92 ha
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym o numerze porządkowym 25, innymi budynkami (w tym budynkiem mieszkalnym), salą gimnastyczną, placem zabaw
i kompleksem boisk. Gmina oddaje w użyczenie do nieodpłatnego używania część działki opisanej powyżej o powierzchni 0,2736 ha, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Lipnie. Użyczenie nie dotyczy innych budynków (w tym budynku mieszkalnego), placu zabaw, kompleksu boisk sportowych oraz sali gimnastycznej zlokalizowanych na działce, które nadal pozostają w posiadaniu Gminy.
Obszar i usytuowanie użyczanej części działki wraz z budynkiem zawiera graficzny załącznik który jest integralną częścią zarządzenia.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności edukacyjnej, działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Lipnie i realizacji zadań statutowych Fundacji.
Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona celem prowadzenia takiej działalności.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem E4MN/MR z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
6. Cena nieruchomości-nie dotyczy
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, lub dzierżawy – nie dotyczy
9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy
11. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:
Umowa bezpłatnego użyczenia z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnie.
Umowa użyczenia zostaje zawarta na okres prowadzenia przez Fundację Szkoły Podstawowej w Lipnie.
Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości zostaną ustalone w umowie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie tel: 83 359 10 11
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 15.06.2022 do 07.07.2022 r.


Wójt Gminy Platerów
/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl