slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

 

 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 ·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”

 ·         Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1.      uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2.      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Szanowni Państwo

 

 

 Z wielką przyjemnością informujemy, iż została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Hruszniew”

 

Wartość zadania to kwota 1 832 700,00 zł z czego 1 796 046,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 – PGR).

 

W ramach zadania budynek Ośrodka Zdrowia w Hruszniewie zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa a źródłem ciepła będzie nowoczesna pompa ciepła.

 

Wykonawcą zadania jest Cetus Sp. z o.o. z Łosic.

 

Zadanie ma być wykonane w terminie do 30 września 2024 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PLATERÓW

 o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Puczyce część 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)

 zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części wsi Puczyce część 1 ( działka o numerze ewidencyjnym 378) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  w dniach od 17 sierpnia 2023 roku do 7 września 2023 roku w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul 3 maj 5, 08-210 Platerów w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Platerów pod adresem internetowym www.platerow.com.pl

 

Informacja dotycząca szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1350) dalej rozporządzenie zmieniające, które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477) dotychczas powołane komisje w składzie określonym w Zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 r. będą miały przypisane kompetencje do szacowania strat powstałych również w wyniku suszy.

 

POSTAWOWĄ metodą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidulanie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
 i Rozwoju
(logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, 
e-dowód).

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym "POTRAWY Z MIODU NA RÓŻNE SPOSOBY"

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym Dożynkom Powiatowym, które odbędą się 13 sierpnia 2023 roku w Platerowie.

Podczas dożynek odbędą się również konkursy: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" oraz „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe".

 

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Klauzula informacyjna RODO

 

Strona 6 z 31

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl