slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wymiana urządzeń grzewczych_opis

 

Gmina Platerów zrealizowała projekt pt „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów”, nr umowy: RPMA.04.03.01-d308/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmowała modernizację 76 budynków mieszkalnych w zakresie wymiany urządzeń grzewczych. Rezultatem projektu jest m.in. redukcja emisji CO2, a także zmniejszenie emisja pyłów PM10. Projekt realizowany był w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj".


W wyniku realizacji projektu zainstalowanych zostało:

1. 39 szt. Urządzeń grzewczych na gaz (kocioł na gaz płynny propan-butan)
2. 37 szt. Urządzeń grzewczych na biomasę (kocioł na pellet)


Tytuł projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów”


Beneficjent: Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów


Całkowita wartość projektu: 1 805 641,64 zł, z czego dofinansowanie stanowi 80% ze środków EFRR
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 1 679 239,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 343 391,20 zł

Projekt został rozliczony.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl