nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Platerów dn. 03.03.2017 r.

G. 6840.2.2017

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U z 2016 r.  poz. 2147 ze zmianami/
WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do  ZBYCIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

 1. Nieruchomość  oznaczona nr działki  262 o pow. 0,3821 ha, położona w obrębie HRUSZEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem H4aMR  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową,  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00010376/6.
  Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”-  zawiera wpis „ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu 1 .
  Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
  Działka położona na obrzeżach zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie znajduje się  zabudowa zagrodowa siedliskowa oraz tereny nie zabudowane rolne i leśne. Dojazd utwardzoną  drogą  powiatową. Zabudowana jest „budynkiem  drewnianym  - do rozbiórki”, częściowo zawalonym.
  Termin zagospodarowania nieruchomości –  w ciągu 5 lat od nabycia.
  Cena nieruchomości określona przez biegłego 29000 zł netto + podatek Vat 23%.
  Podstawa sprzedaży – uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy w Platerowie z dn. 31.10.2014 r.
  Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 03 marca 2017 r.

Wójt Gminy
Jerzy Garucki


__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 4. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl