slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.11.2023

                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.11.2023

                                                                       Wójta Gminy Platerów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2213) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Uchwały
Nr XLVI/286/2022 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 października 2022 r.

 

OGŁASZAM

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek 994/16 i 994/17 na okres 10 lat.

 

Opis nieruchomości:

Działki oznaczone numerami 994/16 i 994/17 wpisane są do księgi wieczystej SI2S/00015021/8.

Dział IV –„Hipoteki”-brak wpisów.

Działka 994/16 o powierzchni 0,0969 ha, o klasie użytków Br 0,0331; RV 0,0638 oraz

działka 994/17 o powierzchni 0,0809 ha, o to klasie użytków Br 0,0348; RV 0,0461.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wynosi 0,1778 ha.

Działki położone ściśle obok siebie. Nieruchomość niezabudowana, w części zaniedbana
i zakrzaczona.

Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową zagrodową.

Oddanie nieruchomości w dzierżawę następuje na cele rolne.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:    

                           500,00 zł. netto (pięćset złotych) + 23 % Vat rocznie

Wadium:                       50,00 zł.

Minimalne postąpienie: 10,00 zł.

Miejsce i termin przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie (w Sali Ślubów na parterze budynku).

Wadium w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy
lub na konto Urzędu Gminy w Platerowie- BS w Łosicach oddział w Platerowie
nr 37804400040000026020000670 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Platerów najpóźniej w dniu 29 maja 2023 r.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Osobie, która wygrała przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium
nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się (niezależnie od przyczyny)
od zawarcia umowy dzierżawy a przetarg czyni się niebyłym.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

Czynsz płatny do 31 marca każdego roku. W przypadku zawarcia umowy
po w/w terminie wysokość czynszu wylicytowaną w przetargu należy uiścić w kasie lub na konto bankowe Urzędu Gminy w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Od marca 2024 r. wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług ogłaszany przez GUS w Monitorze Polskim bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy w tym m.in. uiszczać opłatę za podatek
od nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej.
 2. W przypadku osób fizycznych –dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne.
 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą –wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa.
 4. W przypadku wspólników spółki cywilnej –wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa.
 5. W przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  7. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków  pochodzących z majątku wspólnego
  za cenę ustaloną w przetargu.
 7. Oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Platerów.
 8. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych i opublikowania informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Platerów oraz na stronie internetowej www.platerow.com.pl BIP, która zawiera dane (imię i nazwisko/nazwa firmy) dot. wyniku przetargu.

Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy, z projektem której można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Platerowie pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje
co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Kandydat na dzierżawcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazania granic geodezyjnych/ wznowienie znaków granicznych przyszły dzierżawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. Dzierżawca oświadcza, że zna położenie przedmiotowej nieruchomości.

Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie, na stronie internetowej www.platerow.com.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czuchów-Pieńki a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Platerowie pod nr tel. 83 359 10 11 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie wywieszono dnia 26 kwietnia 2023 r.

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                              

/-/ Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl