slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia G.6840.2.2021.4

Platerów, dnia 2 czerwca 2021 r.


G.6840.2.2021.4

WÓJT GMINY PLATERÓW
Stosownie do art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KW SI2S/00018880/8. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis-Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością –Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer a-117/1052. Uwaga: wpis ten nie dotyczy wycenianej działki. Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteki” – Brak wpisów.
Działka nr 660/1- działka rolna położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd przeciętny, drogą o nawierzchni gruntowej w średnim stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne), w dalszym otoczeniu (ok. 400 m) las. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o szerokości 92 m i długości 210 m. Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2021 r.
Cena nieruchomości określona przez biegłego 46 400 zł. netto (czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych) – zwolniona z podatku Vat.


2. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn, oznaczona nr działki 232 o powierzchni 0,35 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KW SI2S/00016129/2. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia”-Brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej „Hipoteki”-Brak wpisów.
Działka nr 232-działka rolna położona blisko zwartej zabudowy wsi Ostromęczyn. Główna droga przebiegająca przez wieś i zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 300 m. Dojazd drogą gruntową w dobrym stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne).
Działka 232 łącznie z działką 233 tworzą kształt prostokąta o szerokości 78 m i długości 107 m.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów działka przeznaczona pod uprawy polowe i ogrodnicze (symbol na rysunku planu O3RP).
Termin zagospodarowania nieruchomości 2021 r.
Cena nieruchomości określona przez biegłego 12 500 zł. (dwanaście tysięcy pięćset złotych)-zwolniona z podatku Vat.


3. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn oznaczona numerem działki 233 o powierzchni 0,43 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KW SI2S/00016129/2. Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia”-Brak wpisów. Dział IV księgi wieczystej „Hipoteki”-Brak wpisów.
Działka nr 233-działka rolna położona blisko zwartej zabudowy wsi Ostromęczyn. Główna droga przebiegająca przez wieś i zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 300 m. Dojazd drogą gruntową w dobrym stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne). Działka 232 łącznie z działką 233 tworzą kształt prostokąta o szerokości 78 m i długości 107 m.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów działka przeznaczona pod uprawy polowe i ogrodnicze (symbol na rysunku planu O3RP).
Termin zagospodarowania nieruchomości 2021 r.
Cena nieruchomości określona przez biegłego 15 400 zł. (piętnaście tysięcy czterysta złotych)-zwolniona z podatku Vat.

Uwaga:
• Nieruchomości będą sprzedawane w trybie przetargu, którego warunki zostaną ustalone w odrębnym ogłoszeniu.
• Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic/wznowienie znaków granicznych może nastąpić na koszt nabywcy nieruchomości.
• Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 * ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu jeśli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawione, nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu
• Wykaz obowiązuje przez 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.
• Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu w dniu 2 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy

/-/Jerzy Garucki

__________________________________________________________________________________________
*W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust 1;termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3. jest najemca lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust.1.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl