nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zamówienie publiczne - GP.D.ZP.271.1.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków - 3 postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków - 3 postępowanie

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5

08-210 Platerów

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1579) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków.

Pliki do pobrania związane z zamówieniem:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)

2. Przedmiar robót (kliknij aby pobrać)

3. Dokumentacja projektowa - spakowana 7-zip w pliku *.7z (kliknij aby pobrać)

4. SST - spakowane 7-zip w pliku *.7z (kliknij aby pobrać)

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Formularz oferty – Zał. Nr 1 (kliknij aby pobrać)
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 (kliknij aby pobrać)
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3 (kliknij aby pobrać)
  4. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4 (kliknij aby pobrać)
  5. Wykaz osób – Zał. Nr 5 (kliknij aby pobrać)
  6. Wzór umowy – Zał. Nr 6 (kliknij aby pobrać)
  7. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7 (kliknij aby pobrać)

6. Pytania i wyjaśnienia związane z postepowaniem na dzień 30.07.2018 (kliknij aby pobrać )

7. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

8. Zawiadomienie o wyborzej najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl