slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wraz z dostawą wyposażenia

Platerów , 2014-02-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INR.ZP.271.GOK.1-2.2014 . Nazwa zadania:  Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wraz z dostawą wyposażenia

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)  Gmina  Platerów  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego                GMINA  PLATERÓW
Adres zamawiającego                Ulica:  3  Maja   5
Kod Miejscowość                        Kod:08-210  Miejscowość: Platerów
Telefon:                                       Telefon: 83  357-84-47
Faks:                                           Fax: 83  357-84-47
adres strony internetowej            Strona WWW: www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej        E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:                od 07 : 30    do  15 : 30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
     www.platerow.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( Urząd Gminy w Platerowie , ul: 3 Maja 5 , 08-210 Platerów , pokój nr. 5  ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Określenie przedmiotu zamówienia
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45453000 - 7      Roboty remontowe i renowacyjne
30211000 - 1      Komputery
37315000 - 9      Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami
39134100 - 1     Stoły komputerowe
39121000 - 6     Biurka i stoły
32340000 - 8     Mikrofony i głośniki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 2.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy  wykonania robót budowlanych remontowych o następującym zakresie:  .

wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych , wymianie okładzin posadzkowych , stolarki okiennej , i drzwiowej , tarasu oraz docieplenia budynku na bazie styropianu metodą lekką - mokrą z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym barwionym w masie. Szczegółowy wykaz robót stanowi załącznik nr. 3 - część  - 1 

.Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy - dostawa  wyposażenia dla  funkcjonowania obiektu Gminnego Ośrodka Kultury.

W zakres wyposażenia wchodzi : dostawa komputerów , drukarki , dostawa biurka , stołów , krzeseł , wieszaków przenośnych , telewizora , sprzętu muzycznego , głośników , kolumn , urządzeń biurowych.Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr. 3  -  część zadania  - 2

.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
                      Do  dnia   2014-10-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień  tzn.prowadzą działalność gospodarczą w  zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej   1 robóty budowlanej  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej  jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.w przypadku zadania numer I  -  wykonali robotę budowlaną polegającą na budowie , przebudowie , nadbudowie rozbudowie lub remoncie / samodzielnie lub z udziałem podwykonawców lub jako podwykonawca w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej jedno zadanie o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: wybudowaniu od podstaw lub wykonaniu przebudowy , nadbudowy , rozbudowy lub remontu  przynajmniej  jednego zadania  budowlanego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 150 , 00 m2 a w przypadku drugiej części zadania / wyposażenie / - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną dostawę o przedmiotowym charakterze o wartości nie mniejszej niż 40 % ceny składanej oferty brutto.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
             Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dysponowanie osobami na stanowisko kierownika budowy  posiadającego  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej

            4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Najniższa cena

100 %

Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów

Oferta najtańsza otrzyma sto punktów.Pozostałe proporcjonalnie mniej, liczone w/g podanej formuły gdzie:Cn-oferta z najniższą ceną z ofert nieodrzuconych,Cb-oferta badana, 100 - wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium.X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2014-03-06 do godz.  09 : 30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Platerowie
Ulica: 3  Maja 5
Kod: 08-210  Miejscowość: Platerów
Pokój nr: 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-03-06, o godz.  10 : 00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Platerowie
Ulica: 3  Maja 5
Kod: 08-210  Miejscowość: Platerów
Pokój nr:  14

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie przewiduje się prowadzenia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:   56788 - 2014 . Data zamieszczenia 2014-02-18          

 


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1.Wzór  oferty                                                      - zał.nr.1
2.Formularz  cenowy                                            - zał.nr. 2
3.Przedmiar  robót do wykonania                         - zał.nr. 3
4.Wzór  umowy - na roboty i dostawy                  - zał.nr. 4  lub   zał.nr.4a
5.Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP                 - zał.nr.5
6.Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP                 - zał.nr.6
7.Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej    - zał. nr. 7
8.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień            - zał.nr.8
9.Wykaz wykonanych robót / dostaw /              - zał.nr. 9  lub zał nr. 9a
10. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia
11. Dokumentacja budowlana /wymaga rozpakowania po pobraniu/

12. Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem

 

 

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl