nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczony INR.ONB.ZP.271.01.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących
własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych
w roku 2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2020.

Szacunkowa ilość paliw wynosi :

   olej napędowy ON                          -   32 000 l,

   benzyna bezołowiowa 95                -   6 000 l,

- tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i sprzętu na stacji paliw Wykonawcy, czynnej co najmniej od godz. 700 do godz. 2000 przez 7 dni w tygodniu, znajdującej się w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego.

- zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu zakupu pomniejszony o stały rabat w okresie obowiązywania umowy.

- wykonawca za każdorazowo zatankowane paliwo wystawia dokument WZ podpisany przez upoważnione osoby zamawiającego, na którym jest informacja o rodzaju i ilości zatankowanego paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu.

- sprzedawane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,

- w trakcie prowadzenia usług należy przestrzegać zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych dostaw

Zakupione paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w normach:

PN – EN 228 dla benzyn oraz PN – EN 590 dla oleju napędowego jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie obowiązywania umowy normami i przepisami.

Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia zostanie uznany dzień podpisania umowy na realizację zadania. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać )

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty (kliknij aby pobrać )

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (kliknij aby pobrać )

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (kliknij aby pobrać )

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu (kliknij aby pobrać )

Załącznik nr 5 – Projekt umowy (kliknij aby pobrać )

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)

 

 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl