slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G. 7145.4.2015

Platerów dn. 14.07.2015 r

G. 7145.4.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia

  

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r. poz. 518 /
WÓJT GMINY PLATERÓW podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

  1. Lokal  mieszkalny nr  2 o powierzchni użytkowej 50,99 m2,  w budynku gminnym -  nr 2, znajdujący się na dz. nr 844/8 o pow. 0,29 ha, w obrębie Chłopków gmina Platerów. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej SI2S/00009815/6.
  2. Opis : Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem byłej szkoły w Chłopkowie - lokal mieszkalny wyposażony w instalację  elektryczną, jeden pokój i kuchnia ogrzewane piecem kaflowym, z łazienką i w. c . Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
  3. Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego – teren pod adaptacje obiektów kubaturowych z możliwością ich remontu, modernizacji i wymiany oraz realizacji nowej zabudowy usługowej (symbol S5U).
  4. Wysokość czynszu zł  -  1,13  za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela (prąd, opłaty za wywóz  odpadów lub inne), płatne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
  5. Stawka Wat w %  -  Nie dotyczy
  6. Przedmiotowy lokal nie jest wyodrębniony a znajduje się w budynku 3 lokalowym.
  7. Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości  -  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
  8. Uwagi!  -   Najem na czas oznaczony lub nieoznaczony  w trybie   bezprzetargowym.

 

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2014 r. poz. 150)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”
Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Wykaz wywiesza się na okres  21 dni .                   

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 24 lipca 2015 r.  oraz w Sołectwie Chłopków.

Wójt Gminy Platerów
/-/Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl