slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.7145.4.2015

Platerów dn. 24.04.2015 r

G. 7145.4.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r.  poz. 518 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r.         

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

 

>>>  Lokal  mieszkalny nr  15,  w budynku gminnym -  nr 28, położonym w Hruszniewie-Kolonii  gmina Platerów.

Opis: Nieruchomość  zabudowana wielomieszkaniowym budynkiem, w którym gmina Platerów zarządza lokalem nr 15.

Wyposażonie lokalu - w instalacja  elektryczna, centralne ogrzewanie,  łazienka  z wc i  kanalizacją  i wodą bieżącą.

Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowaniua przestrzennego zabudowa mieszkaniowa zagrodowa (symbol U4aMR)

Wysokość czynszu zł  - 1,13 za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela (ogrzewanie,woda, podatek i in.).
Stawka Vat w %  -  Nie dotyczy
Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości -  Dział III i IV księgi wieczystej ni zawierają wpisów

 

Uwagi!

Najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.
Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagającym dochód nie wyższy niż: 

  • 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym    
  • 50%  najniższej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu 
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywiesza się na okres  21 dni - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu  27 kwietnia 2015 r.  oraz w Sołectwie  Hruszniew-Kolonia.

Wójt  Gminy Platerów
/-/Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl