nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie GP.OŚ.6220.1.11.2014

Platerów, dn. 22.09.2014r.

GP.OŚ.6220.1.11.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) 

Wójt Gminy Platerów zawiadamia,

że w dniu 22.09.2014r., na wniosek Pani Natalii Dziwińskiej, zam. Stare Litewniki 7, 08- 220 Sarnaki, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni i obiektów towarzyszących t.j.: silosów paszowych – szt. 2, zbiornika gnojowicy, komory sztuk padłych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych” realizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194/2, położonej w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Platerów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl