slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie GP.OŚ.6220.1.11.2014

Platerów, dn. 22.09.2014r.

GP.OŚ.6220.1.11.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) 

Wójt Gminy Platerów zawiadamia,

że w dniu 22.09.2014r., na wniosek Pani Natalii Dziwińskiej, zam. Stare Litewniki 7, 08- 220 Sarnaki, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni i obiektów towarzyszących t.j.: silosów paszowych – szt. 2, zbiornika gnojowicy, komory sztuk padłych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych” realizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194/2, położonej w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Platerów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl