slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.1.2011

GP.OS.6220.1.2011

Platerów dnia 15.11.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam , że:

 

Na wniosek Pana Piotra Ostapiuka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1200 tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi tj. dwa zbiorniki gnojowicy o pojemności łącznej 900m³, zbiornik ścieków bytowych o poj. 6,25 n³, silosy paszowe-szt.3, utwardzenie terenu, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 2 i 3 , obręb Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, pokój nr 5 , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 
Wójt Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl