slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 7145.12.2011

G. 7145.12.2011

Platerów dn. 18.10.2011 r

 

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego Wysokość czynszu zł  za 1 miesiąc Stawka Wat w % Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1.. 189/44 Lokal mieszkalny nr  7 w budynku wielomieszkaniowym HRUSZNIEW  KOLonia NR  28   Kw.10591Ł Udział 764/10000 z 0,034 Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym Lokal mieszkalny  - wyposazony  w inst, elektr, wodociągową i kanalizacyjną, łazienką z  w.c.  I      c.o. Teren zabudowy siedliskowej symbol - U 4a MR 1,13 zł za 1 m² +  opłaty niezależne od właściciela (ogrzewanie c.o. ; prąd, woda i kanalizacja. Nie dotyczy Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów   Najem na czas na czas oznaczony lub nieoznaczony.

 

Uwaga!

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266) „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

- 75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

- 50% najniżśzej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

a) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu

b) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz wywieszono w dniu 19 Października 2011 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz w Sołectwie Hruszniew Kolonia.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl