slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe z dnia 29 stycznia 2004 r.

logo projekt aktywizacji

Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO

 art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie

  ul. 3 Maja 5 , 08-210 Platerów
  tel. 83 357 84 11; fax 083 357 84 11
  NIP 537-164-25-63
  REGON 002300976
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  strona www : www.platerow.ops.pl
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  „Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w związku z przystąpieniem do projektu systemowego pt. ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów:

  Zadanie 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 10 osób
  Zadanie 2. Trening gospodarowania domowym budżetem - 10 osób
  Zadanie 3 Podstawy Obsługi komputera - 5 osób
  Zadanie 4 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - 5 osób
  Zadanie 5 Kurs opiekuna osób starszych - 2 osoby
  Zadanie 6 Kurs prawa jazdy kat. B – 5 osób
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

 5. ADRESACI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO
  Adresatami projektu są osoby bezrobotne, mieszkające na terenie Gminy Platerów w wieku aktywności zawodowej.

 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : wrzesień – listopad 2011r.

 7. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” na każde zadanie oddzielnie
  2. Do oferty należy dołączyć:
   1. Program całościowego cyklu szkoleniowego/kursu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”, na każde zadanie oddzielnie
   2. Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach do dnia składania ofert zrealizował należycie usługi w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na każde zadanie oddzielnie.
  3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
  4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
  5. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
  7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.

   

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość Wykonawcy udziału w niniejszym postępowaniu:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego”, na każde zadanie oddzielnie
  2. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  3. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy (jeżeli dotyczy)
  4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności,

   

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
  1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:
   1. Cena 70%
   2. Doświadczenie 30%
  2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
  3. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty (np. materiałów, wynagrodzenia, cateringu, dojazdy wykładowców do miejsca szkolenia itp.).
  5. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
  6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
  7. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ OFERTY” spowoduje odrzucenie oferty.
  8. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
  9. Zasady oceny kryterium „Cena” :

   

  Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

  Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

   

  1. 70% - cena (70 punktów)

   Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70 punktów zaś pozostałe ofert otrzymają liczbę punktów proporcjonalną, wg wzoru:

   Cena najniższa

   CENA = ------------------------------ x 70

   Cena oferty badanej

  2. 30% - doświadczenie (30 punktów)

   Oferent, który posiada największe doświadczenie otrzyma 30 punktów zaś pozostałe ofert otrzymają liczbę punktów proporcjonalną, wg wzoru:

   przez doświadczenie zamawiający rozumie ilość zrealizowanych usług, w ostatnich trzech latach do dnia składania ofert w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego

  dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem SIWZ,

  • Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń w ofercie badanej nieodrzuconej

  • Największa liczba zrealizowanych kursów/szkoleń spośród wszystkich ofert

   

  Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń w ofercie badanej

  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 30 = ilość punktów

  Największa liczba zrealizowanych kursów/szkleń spośród wszystkich ofert

  Brak ocenianego elementu nie dyskwalifikuje oferty – powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.

 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być napisana w języku polskim w jednym egzemplarzu w sposób trwały (np. na maszynie do pisania lub komputerze) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  2. Każda strona oferty (dotyczy to także załączników) powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, opieczętowana pieczątką wykonawcy i podpisana przez osobę uprawnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być trwale spięta.
  3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictw, których kopia musi być potwierdzona notarialnie).
  4. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności (ważna data oświadczeń).

   

  Ofertę należy umieścić w dobrze zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być adresowana do Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów i ma posiadać oznaczenie:

   

  Oferta na przeprowadzenie kursów w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów ” nazwę, adres i pieczęć wykonawcy.

 10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
  GOPS w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów
  - osobiście pod w /w adres
  - pocztą pod w/w adres
  - pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2011 roku do godz. 15:00
 11. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

ikona wordZałącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ikona wordZałącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

ikona wordZałącznik nr 3 – Formularz – ramowy program szkolenia,

ikona wordZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

ikona wordZałącznik nr 5 – Doświadczenie wykonawcy

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl