slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 7145.5.2011

G. 7145.5.2011

Platerów dn. 27.05.2011 r

 

 
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 
WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:
Lp.
Nr działki
lub nr lokalu
Nr KW
położenie
Pow.
działki
  w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego 
Wysokość czynszu zł
Stawka
Wat
w %
Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości
Uwagi
1..
227/1
 
Lokal
mieszkalny nr  1
w budynku gminnym-  Ośrodku Zdrowia w  Hruszniewie nr  budynku 5a
0,35
Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia
Lokal mieszkalny  w pełni wyposażony: instalacja elektryczna, c.o - olejowe; łazienka z  wc.
Usługi Zdrowotne
1,13  zł za 1 m² + opłata za  co.  4,29 zł za 1 m2+ opłaty niezależne od właściciela.
Nie dotyczy
Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów
 
Najem na czas trwania stosunku pracy.
Tryb rozpatrywania wniosku  § 6 - uchwały:
1. Wniosek
2. Zawarcie umowy najmu  -Wójt Gminy
 
 

 

Uwaga!  Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy."

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach."

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób."

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy e Platerowie.

Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom  pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

-       75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-       50%  najniżśzej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym

mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1.  uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywieszono w dniu 27 maja 2011 roku, na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie  oraz w Sołectwie  Hruszniew.

 

Wójt  Gminy Platerów
Jerzy Garucki

                  

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl