slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6840.1.2011

G. 6840.1.2011

Platerów 21.03.2011 r

 

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 

 

OGŁASZAM
PIERWSZY publiczny, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

Lp.
Nr działki
Nr KW
Pow.
działki w ha
Miejsce położenia
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Cena
wywoławcza nieruchomości
w zł.
 
Wadium
w zł
O wysok.
postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że minimalne postąpienie wynosi
nie mniej niż
Uwagi, obciążenia i zabezpieczenia, ciążące na nieruchomości
1.
994/14
 
15021Ł
0,1138
 
Czuchów-Pieńki
 
Niezabudowana
Br.R.V.
Teren zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR).
4245
430
50zł
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
w akcie notarialnym nabywca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu istniejacych urządzeń sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, energia elektryczna) oraz możliwości ich eksploatacji, konserwacji i remontów.
2.
994/19
 
15021Ł
0,1327
 
Czuchów- Pieńki
Niezabudowana
Br.R.V.
Teren zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR)
4533
460
50 zł
3
1094
 
10374
0,2400
 
Czuchów-Pieńki
Zabudowana domem drewnianym, budynkiem inwentarskim, stodołą, garażem i piwnicą
Br.R.V.
Teren zabud. mieszkaniowej
zagrodowej
(L 4a MR)
35993
3600
360 zł
Wolna od obciążeń
4
561
 
 
58562
1,2256
 
FALATYCZE
Nieruchomość niezabudowana pokryta lasem, z głębokim wyrobiskiem po wydobyciu kruszywa
Lz.R-VI-0,5266
N - 0,6990 ha
Teren przeznaczony do eksploatacji kruszyw naturalnych systemem odkrywkowym
18351
1836
184 zł
Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU  04 MAJA 2011 roku (środa) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej w tabeli,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2011 roku (piatek)

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy-dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
    • w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej  osoby prawnej
    • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej -  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis  właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby  prawnej.
  5. Dowód wpłaty wadium.

 

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wyznaczone tylko na koszt nabywcy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  22 marca 2011 r.

Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl