slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

Uprzejmie informuję,

że w dniu 24 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 1000

w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie  porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Platerów za rok 2019, Wójta Gminy Platerów - dyskusja.
 7. a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Platerów.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerów za rok 2019:
 9. a) wystąpienie Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy Platerów.
 10. b) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca przedłożonego przez Wójta Gminy Platerów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
 11. c) stanowisko komisji Rewizyjnej Rady Gminy wraz z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów
 12. d) dyskusja
 13. e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2019.
 14. f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 19. Zajęcie stanowiska w sprawie petycji - złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 21. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 24. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

KK/ER                                                Z-ca przewodniczącego Rady Gminy w Platerowie

83 359 10 16                                                                     /-/ Kazimierz Kinowski

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl