slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wyprawka Szkolna 2015

INFORMACJA DLA RODZICÓW
W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU
„WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum .


Ponadto, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Dz.U. z 2015r.  poz. 938).


Pomocy udziela się uczniom:
•    kl. III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 i 693) tj. 574 zł netto; - do wniosku zamiast oświadczenia o dochodach można dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
•    kl. III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 163 i 693) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w klasach III szkoły podstawowej;  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie sytuacji określonej w art. 7 ustawy

•    uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV oraz do gimnazjum z wyjątkiem klasy I , do szkół ponadgimnazjalnych : zasadniczych szkół zawodowych, liceów  ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z wyjątkiem  klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych z wyjątkiem klas I i IV lub liceów plastycznych.  


W przypadku uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I lub szkół ponadgimnazjalnych – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - są to w szczególności materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.
Przy ubieganiu się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast oświadczenia o dochodzie, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2016, w nieprzekraczalnym terminie do 04 września br.

 

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi w Kasie Urzędu Gminy w Platerowie, po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka szkolna”.

Dokumenty do pobrania:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
  2. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.
  3. Wzór niezbędnego zaświadczenia.

 

                                                                            

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl