slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 ·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.– Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”

 ·         Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901) – art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3-13,

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1.      uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2.      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

 Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1.      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Platerów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

 2.      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 3.      Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.

 

 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 
•  rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
•  pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
•  słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
•  dyrektora szkoły, ośrodka

 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.

 Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:

 ·         oświadczenie o dochodach netto* uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,

 ·         zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej,

 ·         zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,

 ·         zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,

 ·         dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,

 ·         zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

 ·         zaświadczenie z Urzędu lub nakaz podatkowy za rok 2022 o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS,

 ·         zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.

 

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać
w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Platerowie:

 ·         od 1 do 15 września 2023r.

 ·         w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2023r.

 

W przypadku zmian dotyczących organizacji przyjmowania wniosków, informacja zostanie zaktualizowana.

 

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest od dnia
01 września 2023r. w Gminny Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Platerowie pokój nr 3 oraz pod zamieszczoną informacją.

  

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego to w szczególności:

 ·         Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, itp.

 ·         Artykuły szkolne: np. tornister – plecak szkolny, zeszyty, piórnik, bloki (rysunkowy, techniczny), flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, itd.

 ·         Pomoce dydaktyczne: np. kalkulator, przybory geometryczne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, itp.

 ·         Obuwie: sportowe, zmienne wymagane przez szkołę,

 ·         Strój sportowy: dresy, spodnie sportowe, koszulka sportowa, krótkie spodenki, getry, strój kąpielowy, klapki,

 ·         Strój galowy wymagany przez szkołę,

 ·         Koszt udziału w zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia na basenie, nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, itp.

 ·         Opłaty szkolne: koszty pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, muzeum, imprezy edukacyjne, obozy naukowe,

 ·         Komputery (PC, laptop, netbook, tablet): oprogramowania systemowe i edukacyjne, akcesoria komputerowe, części do komputerów, mysz, klawiatura, drukarka, skaner, tusz do drukarki, słuchawki, głośniki, itd.

 ·         Abonament internetowy

 ·         Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko,

 ·         Okulary korekcyjne,

 ·         Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, zajęcia w klubach sportowych, nauka gry na instrumencie, zajęcia taneczne, itp.)

 ·         W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły)

 ·         W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także koszty pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: dojazdy do szkół ponadpodstawowych, koszty zakwaterowania w internacie lub bursie.

 

 Sposób udokumentowania poniesionych wydatków:

 ·         faktura,

 ·         rachunek

 ·         imienny bilet miesięczny,

 ·         dowód wpłaty.

 

Data wystawionych dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

·         lipiec 2023r. – grudzień 2023r. wypłata za okres wrzesień 2023r. – grudzień 2023r.

      ·         styczeń 2024r. – czerwiec 2024r. wypłata za okres styczeń 2024r.– czerwiec 2024r.

 Powyższe dokumenty powinny zawierać:

·         nazwę wystawcy,

      ·         datę wystawienia bądź sprzedaży,

      ·         numer dokumentu,

      ·         imię i nazwisko wnioskodawcy

      ·         dokładne określenie przedmiotu zakupu np. spodenki sportowe, obuwie sportowe.

 

 

 ZASIŁEK SZKOLNY 2023/2024

 

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:

 ·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2230 ze zm.) – Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,

 ·         Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 390 ze zm. )

 

 Kto może otrzymać zasiłek szkolny?

 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. aktualnie nie więcej, niż 620 zł).

 


Dodatkowe informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać
w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Platerowie , ul. 3 Maja 3, pokój nr 3, tel. 83 359 10 03.

 

Kliknij aby pobrać druk wniosku

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl