slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.2.2018 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia

Platerów dn. 23.02.2018 r.

G. 6840.2.2018

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

     Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121, 50/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do Z B Y C I A niżej wymienione nieruchomości gminne:

  1. Nieruchomość zabudowana oznaczona numerami działek 994/4 i 994/21 o łącznej pow. 0,0605 ha , położona w obrębie (0004) CZUCHÓW-PIEŃKI gmina Platerów, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00015021/8.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” zawiera wpis – ustanowiono nieopłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu na całej działce numer 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0. Każdoczesny właściciel działki nr 1038/4. Uwaga! Wpis ten nie dotyczy sprzedawanej nieruchomości.

Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zabudowa szeregowa) w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki na warunkach zawartych w piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków DS.5142.222.2017.MS z dnia 09-10-2017 r, położona w środkowej części wsi Czuchów-Pieńki, wśród zwartej zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej. Posiada dostęp do linii energetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd utwardzoną drogą powiatową Puczyce-Rusków-Hruszew.

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat od nabycia.

Cena nieruchomości określona przez biegłego 4800 zł netto – zwolniona z podatku Vat .

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy w Platerowie z dn. 09.06.2017 r.

 

 

  1. Nieruchomość rolna położona w obrębie (0022) RUSKÓW gmina Platerów, oznaczona nr 660/1 o pow. 1,7544 ha (R.IIIb.0,1360, R.IVa.0,7602, R.V.0,8582 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej SI2S/00018880/8. Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” zawiera wpis – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer A-117/1052.   Uwaga! Wpis ten nie dotyczy sprzedawanej nieruchomości.

Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd   drogą o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty orne, w dalszym otoczeniu (ok.400 m) las. Część działki od strony wschodniej (o pow. ok.0,57 ha) to grunt nieużytkowany z rzadka porośnięty samosiejkami sosny.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2018 rok.

Cena nieruchomości określona przez biegłego 37000 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy złotych) – zwolniona z podatku Vat .

Uwaga! Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 23 lutego 2018 r.

                                                                                                  Wójt Gminy    

                                                                                                Jerzy Garucki
__________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

                                                                                                                                                                

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl