slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Sesje Rady Gminy

 XXXV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 29 grudnia 2017r.  
Protokół z Sesji:   ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXV/224/2017  w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2017 ikona pdf
2. XXXV/225/2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
3. XXXV/226/2017  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.164.2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Platerów zaliczanych do sektora finansów publicznych ikona pdf
4. XXXV/227/2017  w sprawie skargi Prokuratora rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku. ikona pdf
5. XXXV/228/2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów na rok 2018  ikona pdf
   
XXXIV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 15 grudnia 2017r.  
       
Protokół z Sesji: ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXIV/216/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXIV/217/2017  w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2017 ikona pdf
3. XXXIV/218/2017  w sprawie uchwalenia Wileoletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 ikona pdf
4. XXXIV/219/2017  w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Platerów na rok 2018  ikona pdf
5. XXXIV/220/2017  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Platerów  ikona pdf
6. XXXIV/221/2017  w sprawie wrazenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżwy nieruchomości na czas oznaczony dłuzszy niż 3 lata ikona pdf
7. XXXIV/222/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2018 ikona pdf
8. XXXIV/223/2017  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Platerów na rok 2018 ikona pdf
       
XXXIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 listopad 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXIII/209/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXIII/210/2017  w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
3. XXXIII/211/2017  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przejmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018. ikona pdf
4. XXXIII/212/2017  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. ikona pdf
5. XXXIII/213/2017  w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku ikona pdf
6. XXXIII/214/2017  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych ikona pdf
7. XXXIII/215/2017  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Platerów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ikona pdf
   
XXXII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 września 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXII/206/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
2. XXXII/207/2017  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017r. ikona pdf
3. XXXII/208/2017  w sprawie wyrażenia przez Gminę Platerów sprzeciwu wobec uchwały Nr XIII/46/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Nieskażone ŚrodowiskoÓ z siedzibą w Łosicach z dnia 01 września 2017 roku, zmieniającej statut Związku Komunalnego „Nieskażone ŚrodowiskoÓ z siedzibą w Łosicach ikona pdf
   

 

 

XXXI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 8 września 2017r.

 
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXXI/199/2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ikona pdf
2. XXXI/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029 ikona pdf
3. XXXI/201/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
4. XXXI/202/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ikona pdf
5. XXXI/203/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipnie ikona pdf
6. XXXI/204/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Platerowie ikona pdf
7. XXXI/205/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Górkach w ośmiletnia Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Górkach ikona pdf

 

 

XXX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 1 sierpnia 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXX/197/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
2 XXX/198/2017 zmieniająca uchwałe w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Mężenin ikona pdf

 

 

 

XXIX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 9 czerwca 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXIX/186/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2016 ikona pdf
2. XXIX/187/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2016 ikona pdf
 3. XXIX/188/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. ikona pdf
 4. XXIX/189/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. ikona pdf
 5. XXIX/190/2017  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Platerów za 2016r. ikona pdf
 6. XXIX/191/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019  ikona pdf
 7. XXIX/192/2017  w sprawie zmiany statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie  ikona pdf
 8. XXIX/193/2017  w sprawie uchwalenia Staturu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie  ikona pdf
 9. XXIX/194/2017  w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych strazy pożarnych Gminy Platerów bioracych udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. ikona pdf
 10. XXIX/195/2017  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 ikona pdf
11. XXIX/196/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017 ikona pdf

 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 17 maja 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXVIII/184/2017 w sprawie zmiany Uchały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, oraz określenia ich zadań. ikona pdf
2. XXVII/I185/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.179.2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. ikona pdf

 

 

XXVII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 24 marca 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:  
1. XXVII/178/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. ikona pdf
2. XXVII/179/2017 w sprawie zmin w budżecie gminy w roku 2017 ikona pdf
3. XXVII/180/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże" na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew-Kolonia" ikona pdf
4. XXVII/181/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 ikona pdf
5. XXVII/182/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2018. ikona pdf
6. XXVII/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf

 

 

XXVI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 17 luty 2017r.  
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXVI/169/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn-Kolonia - Chłopków ikona pdf
2. XXVI/170/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ikona pdf
3. XXVI/171/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
4. XXVI/172/2017 w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadznych przez Gminę Platerów. ikona pdf
5. XXVI/173/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ikona pdf
6. XXVI/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
7. XXVI/175/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 lub ust. 3a ustawy. ikona pdf
8. XXVI/176/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ikona pdf
9. XXVI/177/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku.  ikona pdf

 

 
XXV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 grudnia 2016r.  
Protokół z Sesji  ikona pdf
Uchwały:
1. XXV/167/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
2. XXV/168/2016 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017 ikona pdf

 

XXIV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 9 grudnia 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXIV/160/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 ikona pdf
2. XXIV/161/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
3. XXIV/162/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 ikona pdf
4. XXIV/163/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2017 ikona pdf
5. XXIV/164/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Platerów zaliczanych do sektora finansów publicznych ikona pdf
6. XXIV/165/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Platerowie ikona pdf
7. XXIV/166/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2017. ikona pdf

 

XXIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 25 listopada 2016r.
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXIII/151/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
2. XXIII/152/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017r. ikona pdf
3. XXIII/153/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. ikona pdf
4. XXIII/154/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. ikona pdf
5. XXIII/155/2016 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. ikona pdf
6. XXIII/156/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
7. XXIII/157/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
8. XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ikona pdf
9. XXIII/159/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf

 

XXII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 października 2016r.
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXII/149/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania p.n.: Przebudowa odcinka drogi Nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Hruszew - gr. powiatu *w kierunku Tokar) dł. 0,465 km ikona pdf
2. XXII/150/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf

 

XXI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 29 września 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XXI/144/2016 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. ikona pdf
2. XXI/145/2016 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XII/93/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. ikona pdf
3. XXI/146/2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego ikona pdf
4. XXI/147/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
5. XXI/148/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Platerów w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Platerów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach ikona pdf

 

XX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 2 września 2016r.
Protokół z Sesji  ikona pdf
Uchwały:
1. XX/135/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz okreslenia ich zadań. ikona pdf
2. XX/136/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf
3. XX/137/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2016 ikona pdf
4. XX/138/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ikona pdf
5. XX/139/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów ikona pdf
6. XX/140/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
7. XX/141/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ikona pdf
8. XX/142/2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. ikona pdf
9. XX/143/2016 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów. ikona pdf

 

XIX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 czerwca 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XIX/132/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf
2. XIX/133/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ikona pdf
3. XIX/134/2016 w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów na lata 2015 - 2020" ikona pdf

 

XVIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 czerwca 2016r.
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XVIII/125/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem budżetu Gminy Platerów za rok 2015

ikona pdf
2. XVIII/126/2016

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za 2015 rok

ikona pdf
3. XVIII/127/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

ikona pdf
4. XVIII/128/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ikona pdf
5. XVIII/129/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

ikona pdf
6. XVIII/130/2016

w sprawie ustalenia stopy procentowej stosowanej przy rozkładaniu na raty ceny sprzedaży nieruchomości gminnej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań, zgodnie z art. 70 ust.2, ust. 3 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ikona pdf
7. XVIII/131/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu

ikona pdf

 

XVII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 8 kwietnia 2016
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
5. XVII/124/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Platerów w 2016 roku. ikona pdf
4. XVII/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
3. XVII/122/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2017r. na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew-Kolonia" ikona pdf
2. XVII/121/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. ikona pdf
1. XVII/120/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026 ikona pdf

 

XVI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 19 luty 2016
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XVI/114/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Platerów na rok 2017 ikona pdf
2. XVI/115/2016 w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013-2020" (Kliknij tutaj aby pobrać dokument) ikona pdf
3. XVI/116/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami ikona pdf
4. XVI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ikona pdf
5. XVI/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
6. XVI/119/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2016 ikona pdf

 

XV Sesja Rady Gminy w Platerowie -   29 stycznia 2016
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. XV/111/2016 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XIV/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
2. XV/112/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
3. XV/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf

 

XIV Sesja Rady Gminy w Platerowie -   30 grudnia 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
6. XIV/110/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2016 ikona pdf
5. XIV/109/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji ikona pdf
4. XIV/108/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ikona pdf
3. XIV/107/2015 w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Platerów na rok 2016. ikona pdf
2. XIV/106/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015 ikona pdf
1. XIV/105/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026  ikona pdf

 

XIII Sesja Rady Gminy w Platerowie -   11 grudnia 2015
Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
8. XIII/104/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ikona pdf
7. XIII/103/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XII/95/2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ikona pdf
6. XIII/102/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa ikona pdf
5. XIII/101/2015 w sprawie wyłączenia z użytkowania drogi wewnętrznej na działce gminnej oznaczonej nr 1364/1 w obrębie Lipno gmina Platerów ikona pdf
4. XIII/100/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Platerów ikona pdf
3. XIII/99/2015 Uchwała Budżetowa na rok 2016 ikona pdf
2. XIII/98/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015 ikona pdf
1. XIII/97/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026  ikona pdf

 

XII Sesja Rady Gminy w Platerowie -   20 listopad 2015
 Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
1. XII/96/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa  ikona pdf
 2. XII/95/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k0omunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ikona pdf
3. XII/94/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  ikona pdf
 4. XII/93/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  ikona pdf
 6. XII/92/2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.  ikona pdf
 7. XII/91/2015 w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.  ikona pdf
 8. XII/90/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku  ikona pdf
 9. XII/89/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 lub 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami  ikona pdf
10. XII/88/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 lub ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami ikona pdf
11. XII/87/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust. 3 lub ust. 3a ikona pdf
12. XII/86/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf

 

XI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 09 pażdziernika 2015
 Protokół z Sesji   ikona pdf
  
Uchwały:
1. XI/83/2015 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. XI/84/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. XI/85/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf

 

X Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 września 2015
Protokół z Sesji
ikona pdf
Uchwały:
1. X/56/2015  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata    2015-2025 ikona pdf
2. X/57/2015  w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015. ikona pdf
3. X/58/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chłopków i części wsi Chłopków Kolonia ikona pdf
4. X/59/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czuchów ikona pdf
5. X/60/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czuchów - Pieńki ikona pdf
6. X/61/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Falatycze ikona pdf
7. X/62/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki ikona pdf
8. X/63/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hruszew ikona pdf
9. X/64/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hruszniew i części wsi Hruszniew Kolonia ikona pdf
10. X/65/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamianka ikona pdf
11. X/66/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kisielew ikona pdf
12. X/67/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipno i Michałów ikona pdf
13. X/68/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin ikona pdf
14. X/69/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mężenin Kolonia oraz części wsi Mężenin ikona pdf
15. X/70/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Myszkowice ikona pdf
16. X/71/2015  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostromęczyn i Ostromęczyn Kolonia ikona pdf
17. X/72/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Platerów i Nowodomki ikona pdf
18. X/73/2015 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Puczyce ikona pdf
19. X/74/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusków ikona pdf
20. X/75/2015 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborze ikona pdf
21. X/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Czuchów, Czuchów - Pieńki, Myszkowice, Puczyce, Rusków, Zaborze ikona pdf
22. X/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ikona pdf
23. X/78/2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. ikona pdf
24. X/79/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych ikona pdf
25. X/80/2015 w sprawie wyboru  ławnika na kadencję 2016-2019 r.

ikona pdf
26. X/81/2015 w sprawie  zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Platerów na rok 2015.                                                                   ikona pdf
27. X/82/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Platerów na lata 2015-2020” ikona pdf

 

IX Sesja Rady Gminy w Platerowie - 3 września 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. IX/53/2015 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. IX/54/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. IX/55/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ikona pdf

 

VIII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 21 sierpnia 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VIII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
2. VIII/47/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
3. VIII/48/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Platerów ikona pdf
4. VIII/49/2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2020 ikona pdf
5. VIII/50/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ikona pdf
6. VIII/51/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Platerów ikona pdf
7. VIII/52/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika  ikona pdf

 

VII Sesja Rady Gminy w Platerowie - 12 czerwca 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2014 ikona pdf
2. VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za 2014 rok. ikona pdf
3. VII/36/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
4. VII/37/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
5. VII/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nie3oznaczony i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf
6. VII/39/2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2020 ikona pdf
7. VII/40/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ikona pdf
8. VII/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
9. VII/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ikona pdf
10. VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu ikona pdf
11. VII/44/2015 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie ikona pdf
12. VII/45/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ikona pdf

 

VI Sesja Rady Gminy w Platerowie - 25 maja 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. VI/31/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ikona pdf
2. VI/32/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
3. VI/33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf

 

V Sesja Rady Gminy w Platerowie - 27 marca 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. V/20/2015 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów ikona pdf
2. V/21/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 ikona pdf
3. V/22/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
4. V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki ikona pdf
5. V/24/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru członka Rady Sołeckiej sołectwa Ostromęczyn-Kolonia ikona pdf
6. V/25/2015 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów rady sołeckiej w sołectwie Ostromęczyn-Kolonia ikona pdf
7. V/26/2015 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hruszniew-Kolonia ikona pdf
8. V/27/2015 uchylenia uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakłdzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach ikona pdf
9. V/28/2015 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2015 roku. ikona pdf
10. V/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ikona pdf
11. V/30/2015 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie ikona pdf

 

IV Sesja Rady Gminy w Platerowie - 26 stycznia 2015
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. IV/14/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 ikona pdf
2. IV/15/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Platerów środków stanowiących fundusz sołecki. ikona pdf
3. IV/16/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Platerów ikona pdf
4. IV/17/2015 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ikona pdf
5. IV/18/2015 w sprawie zmiany siedziby odwodowej komisji wyborczej ikona pdf
6. IV/19/2015 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Platerów do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach ikona pdf

 

III Sesja Rady Gminy w Platerowie - 30 grudnia 2015
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały:
1. III/11/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2014 ikona pdf
2. III/12/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań ikona pdf
3. III/13/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 ikona pdf

 

II Sesja Rady Gminy w Platerowie - 12 grudnia 2014
 Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały: 
1. II/6/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025  
2. II/7/2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Platerów na rok 2015 ikona pdf
3. II/8/2014 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2014 ikona pdf
4. II/9/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Platerów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łosicach ikona pdf
5. II/10/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 ikona pdf

 

I Sesja Rady Gminy w Platerowie - 28 listopada 2014
Protokół z Sesji ikona pdf
Uchwały: 
1. I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Platerów    ikona pdf
2. I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Platerowie. ikona pdf
3. I/3/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań. ikona pdf
4. I/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Platerów. ikona pdf
5. I/5/2014 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Radnym. ikona pdf

           

ASF

harmonogram

button zpo

button mapa

button mikroporady

baner asi

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl