Komunikat komisarza wyborczego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA  WYBORCZEGO
w SIEDLCACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r.
    
Zgodnie z art. 178 § 2 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję,
że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Platerów mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy  Platerów lub bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego
w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 w terminie do dnia 27 maja 2016 r.
        
  Komisarz Wyborczy

  /-/   Mirosław Onisko


Konferencja plantatorów

O G Ł O S Z E N I E

              W związku z trudną sytuacją ekonomiczną producentów owoców miękkich z którą branża ta boryka się nieprzerwanie od kilku lat, Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Samorządem terytorialnym Gminy Platerów w dniu 29 maja 2016r. o godz. 15:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży w Lipnie organizuje konferencje poświęconą sytuacji na rynku owoców miękkich: „Opłacalność uprawy owoców miękkich i pestkowych”. Konferencję rozpocznie wykład dr Pawła Krawca Wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na konferencję zostali zaproszeni: Minister Rolnictwa, dyrektorzy zakładów przetwórczych, parlamentarzyści i działacze z branży ogrodniczej.

Na powyższą konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca   2016r. (piątek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się
XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,

O G Ł O S Z E N I E G. 6825.1.2016

Platerów 22.04.2016 r.

G. 6825.1.2016

O G Ł O S Z E N I E            Podaję do publicznej wiadomości, że gmina P L A T E R Ó W  zamierza uzyskać tytuł  własności do  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność  Skarbu Państwa – mienie  gromadzkie:

O G Ł O S Z E N I E ! G. 6840.2.a.2016

Platerów 18.04.2016 r
G. 6840.2.a.2016

O G Ł O S Z E N I E  !

                             Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r, poz. 1774 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 
O G Ł A S Z A M
P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:


 

1.      Nieruchomość zabudowana, oznaczona nr działki  208/4 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie PUCZYCE gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem P4aMR  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową,  wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00017888/7.
Strona 1 z 28

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk