Nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku „Nieskażone Środowisko”

Zarząd Związku „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone są na stronie internetowej związku www.zkns-losice.pl.


Dokumenty należy składać w siedzibie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko
ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016 - 2 postępowanie

Gmina Platerów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

Unieważnienie przetargu GP.D.ZP.271.1.2016

GP.D.ZP.271.1.2016
Platerów dnia 13.07.2016 r.Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów ustalonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Platerów, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania GP.D.ZP.271.1.2016 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 7 ust. 1 Pzp.
Strona 1 z 30

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk