slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia G. 7145.10.2011 - 4.2014

Platerów dn. 27.06.2014 r
G. 7145.10.2011 - 4.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:
      Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./
 
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:


1.    Lokal  mieszkalny nr  1,  w budynku gminnym -  nr 96, znajdujący się na dz. nr 841 o pow. 0, 14ha, w obrębie Rusków gmina Platerów.
2.    Opis : Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem byłego Ośrodka  Zdrowia w Ruskowie - lokal mieszkalny wyposażony w instalację  elektryczną, ogrzewany piecami kaflowymi, z łazienką i kanalizacją  z dołączoną wodą bieżącą.
3.    Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. Przestrzennego -  Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej - Symbol  14MN/MR.
4.    Wysokość czynszu zł - 0,904  za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela.
5.    Stawka Wat w % - Nie dotyczy
6.    Obciążenia i zabezpieczeniaciążące na nieruchomości  -  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
7.    Uwagi! - Najem na czas oznaczony, dotyczczsowemu najemcy  w trybie bezp[rzetargowym.

Uwaga!  
Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.
Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”
Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”
Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”
Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy e Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie
Osobom  pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:                  -     75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
    50%  najniżśzej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym
mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:
        a) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
        b) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.
Wykaz  wywiesza się na okres  21 dni .                   
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu  28 czerwca 2014 r.  oraz w Sołectwie  Rusków.
                                                                                                     
                   
____________________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl