slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 7145.4.2011- 2014

Platerów dn. 22.01.2014 r

G. 7145.4.2011- 2014

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

      Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

 

1.        Lokal  mieszkalny nr  1,  w budynku gminnym -  nr 58, znajdujący się na dz. nr 405 o pow. 0,50 ha

2.        Opis : Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem byłej Szkoły w Falatyczach  - lokal mieszkalny o niskim standardzie z instalacją elektryczną, ogrzewany piecami kaflowymi, bez łazienki i kanalizacji  z dołączoną woda bieżącą.

3.        Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. Przestrzennego -  Zabudowa Siedliskowa - Symbol Z4aMR.

4.        Wysokość czynszu zł  -  0,678   za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela.

5.        Stawka Wat w %  -  Nie dotyczy

6.        Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości  -  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

7.     Uwagi!  -   Najem na czas oznaczony, dotyczczsowemu najemcy  w trybie bezprzetargowym.

 

Uwaga! 

 

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy e Platerowie.

Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom  pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód nie wyższy niż:  -  75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-       50%  najniższej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym

mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

        a) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu

        b) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywiesza się na okres  21 dni.                   

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu  10 lutego 2014 r.

oraz w Sołectwie  Falatycze.

                                                                                                           Wójt  Gminy Platerów

 

                                                                                                                    Jerzy Garucki

                  

____________________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.        przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2.        jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3.        jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl