slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G.7145.1.1.2020 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia

Platerów dnia 29.04.2020 r.

G.7145.1.1.2020                                                                    

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm. /oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. , poz. 7785 z dnia 24.09.2015 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 43,92 m2, w budynku gminnym – nr 17, znajdującym się na dz. nr 80 o pow. 0,1900 ha, w obrębie Platerów gmina Platerów.

Opis: Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia-lokal położony na 2 kondygnacji (1 piętro) składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Przeznaczenie nieruchomości według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –tereny przeznaczone pod zabudowę usługową (teren oznaczony symbolem U).

-Wysokość czynszu – 1,65 zł. za 1 m2

-Ogrzewanie lokalu – 6 zł. za 1 m 2

-Stawka Vat w % - nie dotyczy

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości – Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Najem na czas oznaczony do 1 roku (na wyraźne życzenie wynajmującego).

Uwagi:

Najem na czas oznaczony do 1 roku w trybie bezprzetargowym.

Uwaga!

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2019 r. poz. 1182 ze zm.)  „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”
Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstwa domowych o niskich dochodach”.
Ust. 3 „ Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób”.

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.1 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie
Osobom  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód nie wyższy niż:

75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

50%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

1)opuściły dom dziecka (placówkę opiekuńczo wychowawczą) w związku z uzyskaniem pełnoletności,

2)zamieszkują w lokalach nie nadających się do zamieszkania i gdzie powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy wynosi mniej niż 5m2,

3)utraciły lokale wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 29 kwiecień 2020 r.

Wójt Gminy Platerów

Jerzy Garucki

 

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl