slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów
Lipno, 2015-09-15


Numer sprawy: INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015, nazwa zadania: „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”.


W związku z planowanym zakupem OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup łodzi płaskodennej wykonanej z materiałów lekkich – aluminium/stopów aluminium. Łódź wyposażona w silnik zaburtowy sterowany ręcznie lub za pomocą konsoli sterowniczej. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, ewentualne zmiany w stosunku do SST Wykonawca winien wpisać w formularz SST w kolumnie „Propozycje Wykonawcy”.
Ponadto:
•    Łódź musi posiadać oznakowanie w formie napisów na zewnętrznych stronach obu burt treści  „STRAŻ + (NUMER OPERACYJNY PODANY W TRAKCIE REALIZACJI) + OSP LIPNO
•    Łódź musi być nowa (rok produkcji 2015)
•    Wykonawca musi dostarczyć pojazd do siedziby zamawiającego
•    Łódź z silnikiem musi stanowić zestaw gotowy do wypłynięcia tj. bez dodatkowych przeróbek i doposażenia ze strony zamawiającego.
•    Okres gwarancji na dostarczoną łódź – 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania sprzętu.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.    Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Zał. nr 2 do ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  

III.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
Dokumenty wymagane
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.    Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym zał. Nr 2 do ogłoszenia;

Pozostałe dokumenty
1.    Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem – (wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) – zał. Nr 1 do ogłoszenia;
2.    Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą (podpisany na każdej stronie przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) – zał. Nr 3 do ogłoszenia;

Wspólny Słownik Zamówień:
34521400-9 -    Łodzie ratunkowe
34223300-9 -  Przyczepy


Termin wykonania zamówienia:
  2015-10-23
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium    Waga
Najniższa cena    100%


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2015-09-23 do godz. 9:30
w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie
ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr: 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.platerow.com.pl
oraz przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane w formie elektronicznej lub pocztą w przypadku nie posiadania poczty elektronicznej

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko        Prezes OSP Lipno
imię i nazwisko    Jerzy Garucki     
tel.            +48 604 753 907, 604 270 994
fax.             83 357 84 47     
w terminach         od 7:30 do 15:30

 
Załączniki:
Formularz oferty - zał. nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 - zał. nr 2
Projekt umowy – zał. nr 3
SST przedmiotu zamówienia – zał. nr 4

 

Odpowiedź na zapytania: - kliknij aby pobrać

 

/-/ Jerzy Garucki
  Prezes OSP Lipno

tablica unijna

wybory pue 2019

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl