slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA GP.OŚ.A.ZP.271.1.3.2015

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica:  3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2015, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.

 

GMINA PLATERÓW informuje, że w wyniku postępowania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 65/43

 

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i w oparciu o przyjęte w nim kryteria oceny ofert (100% cena) uzyskała największą liczbę punktów -  100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Przyznana punktacja

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn19

87-732 Lubanie

90,51 pkt

2.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

 100 pkt

 

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko                     Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko                Katarzyna Kowalczuk 
tel.                                 83  357 - 84 - 89        
fax.                                83  357 - 84 - 47        
w terminach                    w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30


Wójt Gminy Platerów

Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl