slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA MP. 0420.I. 3.2014

kapital ludzki gzeas

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy  MP. 0420.I. 3.2014


nazwa zadania :  dostawa sprzętu na potrzeby realizacji  na dostawę sprzętu  na potrzeby  realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

I . Zamawiający : Gmina Platerów  ul. 3 Maja 5   08 – 210 Platerówinformuje, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 6.11.2014r. upublicznione na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl  oraz przesłane do :

1. Data Project Łukasz Korbut, ul. Rynek 18 , 08-200 Łosice
2. PHU Lech Computers, ul. Kościuszki 8, 17-300 Siemiatycze
3. AramiSklep.pl, ul. Rutkowskiego 3, 09-100 Płońsk

II . We wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie, t.j. do dnia 21 listopada 2014r. do godz. 12.00 do zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

Nr oferty

Data wpłynięcia oferty

 Nazwa oferenta

Liczba uzyskanych punktów

1

10.11.2014r.

P.U.H. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29 20-709 Lublin

91

2

21.11.2014r.

DATA PROJECT Łukasz Korbut

ul. Rynek 18 08-200 Łosice

100

Powyższej oceny ofert dokonano w oparciu o kryterium „cena” wg następującego wzoru :

C= (Cn : Cb) x 100,
Gdzie C – cena
Cn – cena minimalna – najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert w danym zadaniu
Cb – cena brutto badanej oferty

III . Wskazanie wybranej oferty i uzasadnienie wyboru
Zgodnie z kryterium wyboru ofert, firma DATA PROJECT Łukasz Korbut ul. Rynek 18 08-200 Łosice uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.
Umowa na realizację zadania zostanie podpisana z firmą DATA PROJECT Łukasz Korbut ul. Rynek 18 08-200 Łosice

 

IV . Postanowienia końcowe
Niniejsza informacja zostanie upubliczniona na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl oraz przesłana pocztą e-mailową na adresy wskazane w złożonych ofertach.
Termin zawarcia umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą zostanie potwierdzony telefonicznie.
Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 24 listopada  2014r.

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl