slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA MP. 0420.I. 3.2014

kapital ludzki gzeas

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy  MP. 0420.I. 3.2014


nazwa zadania :  dostawa sprzętu na potrzeby realizacji  na dostawę sprzętu  na potrzeby  realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

I . Zamawiający : Gmina Platerów  ul. 3 Maja 5   08 – 210 Platerówinformuje, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 6.11.2014r. upublicznione na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl  oraz przesłane do :

1. Data Project Łukasz Korbut, ul. Rynek 18 , 08-200 Łosice
2. PHU Lech Computers, ul. Kościuszki 8, 17-300 Siemiatycze
3. AramiSklep.pl, ul. Rutkowskiego 3, 09-100 Płońsk

II . We wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie, t.j. do dnia 21 listopada 2014r. do godz. 12.00 do zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

Nr oferty

Data wpłynięcia oferty

 Nazwa oferenta

Liczba uzyskanych punktów

1

10.11.2014r.

P.U.H. Meritum Adam Kruk ul. Struga 29 20-709 Lublin

91

2

21.11.2014r.

DATA PROJECT Łukasz Korbut

ul. Rynek 18 08-200 Łosice

100

Powyższej oceny ofert dokonano w oparciu o kryterium „cena” wg następującego wzoru :

C= (Cn : Cb) x 100,
Gdzie C – cena
Cn – cena minimalna – najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert w danym zadaniu
Cb – cena brutto badanej oferty

III . Wskazanie wybranej oferty i uzasadnienie wyboru
Zgodnie z kryterium wyboru ofert, firma DATA PROJECT Łukasz Korbut ul. Rynek 18 08-200 Łosice uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.
Umowa na realizację zadania zostanie podpisana z firmą DATA PROJECT Łukasz Korbut ul. Rynek 18 08-200 Łosice

 

IV . Postanowienia końcowe
Niniejsza informacja zostanie upubliczniona na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl oraz przesłana pocztą e-mailową na adresy wskazane w złożonych ofertach.
Termin zawarcia umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą zostanie potwierdzony telefonicznie.
Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 24 listopada  2014r.

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl