slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu GP.D.ZP.271.2.2014

Platerów, 03.11.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.      Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Nazwa zamawiającego     Gmina Platerów
Adres zamawiającego     3 Maja 5
Kod Miejscowość     08-210 Platerów
Telefon:     83 357 84 47
Faks:     83 357 84 47
adres strony internetowej     www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:    7:30 - 15:30

II.     Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.platerow.com.pl.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5. 08-210 Platerów, pok. nr 5). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew) o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600. polegający na:
1)    Roboty przygotowawcze:
a.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 1,00 km.
2)    Podbudowa:
a.    Koryto głębokości 40cm w gruntach kat. II-IV na odcinkach zniszczonej podbudowy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+600 do km 0+980 – 2128,00m2;
b.    Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 20 cm po zagęszczeniu – 2128,00 m2;
c.    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm – 2128,00 m2;
d.    Wyrównanie podbudowy betonowej kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm o średniej grubości wyrównania 5,0 cm po zagęszczeniu od km 0+980 do km 1+600 – 173,60 m3.
3)    Nawierzchnia:
a.    Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 od km 0+600 do km 1+600 – 5500,00 m2;
b.    Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu  - 5500,00 m2.
4)    Odwodnienie:
a.    Odtworzenie rowów przydrożnych o śr. głębokości 45 cm z transportem urobku na odległość do 1 km z wbudowaniem w pobocza drogi – 2000,00 m;
b.    Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – z rur PEHD o średnicy 40 cm – 150,00 m.
5)    Roboty wykończeniowe:
a.    Plantowanie gruntu rodzimego na poboczach drogi od km 0+600 do km 1+600 – 2000,00 m2.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót  - załącznik nr 13 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 14  oraz dokumentacja projektowa  -  załącznik nr 15.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane
        45111000-8    Roboty ziemne
        45233140-2    Roboty drogowe
        45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg    
45112100-6    Roboty w zakresie kopania rowów
44000000-0    Konstrukcje i materiały budowlane
        44132000-4    Elementy przepustów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V.     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 19 grudnia 2014r.

VII.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a.    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
b.    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia:
a.    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zadań o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w zakresie odpowiadającym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
a.    Weryfikacja tego warunku zostanie dokonana w oparciu o wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 8, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest posiadanie lub dysponowanie w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu (wymagania minimalne):
-    samochód samowyładowawczy min 8 ton – 1 szt.;
-    koparo – ładowarka – 1 szt.;
-    walec samojezdny – 1 szt.;
-    układarka mas bitumicznych – 1 szt.
4)    Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a.    Wykonawca dysponuje osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  drogowej bez ograniczeń, z co najmniej niż 2 letnim stażem – załącznik nr 10 (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
5)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a.    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.     Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.     Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium cena:

Cn/Cbx100x90%=ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
100 – wskaźnik stały;
90% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryterium termin:

Tn/Tbx100x10%=ilość punktów

gdzie:
Tn – najkrótszy oferowany termin w jednej z ofert nieodrzuconych (wyrażony w ilości dni liczonych od daty otwarcia ofert do daty zakończenia robót);
Tb – termin oferty badanej (wyrażony w ilości dni liczonych od daty otwarcia ofert do daty zakończenia robót);
100 – wskaźnik stały;
10% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryteria rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę ceny i terminu realizacji zamówienia, podanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

X.     Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 18.11.2014r. do godz. 1045
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte dnia 18.11.2014r. o godz. 1100
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 14
                        
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

    Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 363894– 2014. Data zamieszczenia 03.11.2014r,.


XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    3. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
    4. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
    5. Wzór umowy - załącznik nr 3;
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5;
8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 6;
9. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7;
10. Wykaz narzędzi i urządzeń - załącznik nr 8;
11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9;
12. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 10;
13 Warunki gwarancji – załącznik nr 11;
14. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 12;
15. Przedmiar robót – załącznik nr 13;
16. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 14;
17. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 15

           17.1 Opis techniczny

           17.2 Plan sytuacyjny

           17.3 Przekroje normalne

 

18. Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem

____________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl