slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.1-1.2012

Platerów dnia 05.04.2012r.

GP.OS.6220.1-1.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam, że

Na wniosek Pana Piotra Ostapiuka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1200 tuczników. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 2 i 3, położonych w miejscowości Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki.

Budynek chlewni będzie miał 1381,35 m2powierzchni użytkowej, będzie wentylowany mechanicznie i wyposażony w instalacje wodną, elektryczną i paszociągi.

Obiektami towarzyszącymi chlewni będzie 5 silosów paszowych na 14 Mg zboża każdy.

W projektowanej chlewni przewiduję tucz na rusztach 1200 sztuk warchlaków

o masie 25 kg pozyskiwanych z zakupu do masy 110 – 115 kg/szt.

W ciągu roku planowane są 3 cykle produkcyjne, trwające ok. 4 miesiące każdy,

w tym czas na dezynfekcję i sprzątanie.

Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust.1 pkt.102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397)   kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

 

Wójt Gminy Platerów
/-/  Jerzy Garucki

 

Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca
  2. Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń Sołectwa Falatycze, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów, strona internetowa Gminy Platerów )

UWAGA

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia                

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl