slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.1-1.2012

Platerów dnia 05.04.2012r.

GP.OS.6220.1-1.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam, że

Na wniosek Pana Piotra Ostapiuka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1200 tuczników. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 2 i 3, położonych w miejscowości Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki.

Budynek chlewni będzie miał 1381,35 m2powierzchni użytkowej, będzie wentylowany mechanicznie i wyposażony w instalacje wodną, elektryczną i paszociągi.

Obiektami towarzyszącymi chlewni będzie 5 silosów paszowych na 14 Mg zboża każdy.

W projektowanej chlewni przewiduję tucz na rusztach 1200 sztuk warchlaków

o masie 25 kg pozyskiwanych z zakupu do masy 110 – 115 kg/szt.

W ciągu roku planowane są 3 cykle produkcyjne, trwające ok. 4 miesiące każdy,

w tym czas na dezynfekcję i sprzątanie.

Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust.1 pkt.102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397)   kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

 

Wójt Gminy Platerów
/-/  Jerzy Garucki

 

Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca
  2. Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń Sołectwa Falatycze, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów, strona internetowa Gminy Platerów )

UWAGA

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia                

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl