slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

infrastruktura i srodowisko logo

W dniu 12.12.2014 r. Gmina Platerów podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Platerów”  w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość dotacji stanowi 85% wartości projektu.

Projekt dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, jako dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.

W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów usługowych gminy.

 

ASF

harmonogram

button zpo

button mapa

button mikroporady

baner asi

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl