slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

infrastruktura i srodowisko logo

W dniu 12.12.2014 r. Gmina Platerów podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Platerów”  w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość dotacji stanowi 85% wartości projektu.

Projekt dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, jako dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.

W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów usługowych gminy.

 

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl