slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obowiązek kompostowania odpadów biodegradowalnych

Urząd Gminy w Platerowie
przypomina o obowiązku kompostowania
odpadów biodegradowalnych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2010 roku należało ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do poziomu 75 % w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku.

W przypadku nie spełnienia tych wymagań Polska zostanie obciążona karami, które obciążą przede wszystkim całe społeczeństwo.

 

Zgodnie z definicją zamieszoną w art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, odpadami ulegającymi biodegradacji są te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Jako przykładowe rodzaje odpadów biodegradowalnych tzw. dyrektywa składowiskowa Nr 1999/31/WE wymienia żywność, odpady ogrodnicze, papier oraz tekturę. Ograniczenie ilości kierowania tych odpadów na składowiska ma na celu m.in. zredukowanie produkcji metanu.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Platerowie faktu posiadania na swojej posesji kompostowników, by tutejszy urząd mógł udokumentować odzysk odpadów biodegradowalnych z terenu naszej gminy.

W wojewódzkich, powiatowych i gminnych planach gospodarki odpadami do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji przyjmuje się dla:

- miasta - 155 kg/mieszkańca na rok

- wsie - 47 kg/ mieszkańca na rok.

 

Informujemy, że powyższy obowiązek jest wymagalny dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów", który jest prawem miejscowym.

Niestosowanie się do zapisów Regulaminu podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy

Jerzy Garucki

W załączeniu wzór oświadczenia: 

1. Oświadczenie o kompostowaniu odpadów biodegradowalnych. ikona word ikona pdf

 

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl