slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący zadań oświatowych za rok szkolny 2009/ 2010

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący
zadań oświatowych za rok szkolny 2009/ 2010
 
 

Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie nakeży do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”


Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
 4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2009/ 2010 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały :

lp.

nazwa placówki

organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkonym
- gimnazjum

Dyrektor – mgr Grażyna Latus
wicedyrektor – mgr Małgorzata Suracka

2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (2 oddziały)
- szkoła podstawowa
- gimnazjum

 

Dyrektor – mgr Maria Daszko
wicedyrektor - mgr Grzegorz Szymanek

3

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie

- przedszkole jednooddziałowe
- szkoła podstawowa

Dyrektor - gr Hanna Zadrożniak

4

Szkoła Podstawowa w Czuchowie

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor – mgr Agata Soczewka

5

Szkoła Podstawowa w Lipnie

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor – mgr Anna Tkaczyk


Liczba uczniów w roku szklnym 2009/10 w poszczególnych placówkach :
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2010r.)

lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

-

21

114

94

229

2

ZPO Platerów

35

9

68

94

206

3

ZPPO Rusków

12

4

35

-

51

4

SP Czuchów

4

2

44

-

50

5

SP Lipno

-

12

83

-

95
51

48

344

188

631Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2010r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

19

6

3,00

22,00

2

ZPO Platerów

20

7

4,74

24,74

3

ZPPO Rusków

8

2

1,00

9,00

4

SP Czuchów

5

5

2,11

7,11

5

SP Lipno

9

6

3,72

12,72

razem

61

26

14,57

75,57


Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty)
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2010r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

1,50

6,61

4,06

9,83

22,00

2

ZPO Platerów

-

1,17

6,72

7,40

9,45

24,74

3

ZPPO Rusków

-

1,00

1,44

1,56

5,00

9,00

4

SP Czuchów

-

-

1,78

1,11

4,22

7,11

5

SP Lipno

-

1,78

2,72

4,61

3,61

12,72

razem

0

75,57Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/10)

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

26 godz.

Pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

4 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

10 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (Magda Kęcel)

5 godz.

Nauczanie indywidualne (Mateusz Kazimierczuk)

10godz.

Psycholog szkolny

10 godz

logopeda

2 godz.

3

ZPPO Rusków

Biblioteka szkolna

6 godz.

logopeda

2 godz.

4

SP Czuchów

Biblioteka szkolna

6 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

3 godz.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze (1 dz.)

10 godz.

logopeda

2 godz.

5

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

18 godz.

Logopeda

20 godz. ( z tego 10 godz. uzupełnia w pozostałych szkołach)


Pracownicy obsługi i administracji szkół
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2010r. )

 1. ZS Górki – 8,5 etatu
 2. ZPO Platerów – 12 etatów
 3. ZPPO Rusków – 3 etaty
 4. SP Czuchów – 2 etaty
 5. SP Lipno – 3,75 etatu


Dowożenie uczniów

Uczniom klas I-III a także dzieciom 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi.

Liczba uczniów dojeżdżających

(łącznie z dziećmi 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych)

(na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/10) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

ogółem

1

SP Lipno

43

w szkołach podstawowych - 167

2

SP Platerów

8

3

SP Górki

116

4

Gimn. Platerów

41

w gimnazjach – 120

5

Gimn. Górki

79

razem

287Ponadto gmina zwraca koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Są to ośrodki w : Warszawie, Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim. Dowożeniem objęci są także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwia także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p I in.

Ze środków własnych gminy pokrywane są także koszty przejazdów uczniów m.in. na zawody sportowe, konkursy, turnieje, przeglądy itd.

W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoła pokrywa z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.

Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2009/10 wyniosły 204.381,71 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, dowożenie uczniów niepełnosprawnych).

Dożywianie uczniów

Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, energia itd.) to środki gminy.

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach

(wg : czerwiec 2010r.)

lp.

placówka

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujacy dofinansowanie z GOPS

rodzaj posiłku

koszt dzienny

1

ZS Górki

133

36

Jednodaniowy obiad

1,50 zł

2

ZPPO Platerów

37( przedsz)

13 (I-III)

22 (IV-VI)

44 (gimn.)

2 (przedsz.)

5 (I-III)

6 (IV-VI)

13 (gimn.)

Jednodaniowy obiad
( w przedszkolu obiad dwudaniowy)

2,00 zł
3,00 zł

3

ZPPO Rusków

51

19

Jednodaniowy obiad

1,40 zł

4

SP Czuchów

44

8

Drugie śniadanie

1,28 zł

5

SP Lipno

84

44

Jednodaniowy obiad

1,40 zł
Baza szkolna i zasoby szkół

Budynki szkolne są dobrze utrzymane, otoczenie czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).

Budynki szkół są na bieżąco w miarę potrzeb odnawiane i remontowane ( zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne. Ze względu na budowę sali gimnastycznej w Lipnie, dostęp i możliwość korzystania z tych miejsc jest w tej szkole utrudniony.

Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.

Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W roku szk. 2009/ 10 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :

ZS Górki

 • osuszanie i ponowne pomalowanie ścian w salach 32, 33, 34
 • malowanie ścian i ułożenie glazury w świetlicy szkolnej
 • zakup karniszy oraz firanek do sal lekcyjnych nr 5, 6, 33 oraz świetlicy
 • zakup wykaszarki żyłkowej


Większość zadań została zrealizowana ze środków własnych, tj. sklepik szkolny, prowizje, Rada Rodziców.

ZPO Platerów

 • remont schodów na piętro oraz podłogi na górnym korytarzu – położenie terakoty, remont schodów do kotłowni, malowanie ścian klatki schodowej
 • remont schodów i pomieszczeń magazynu żywności przy kuchni – położenie terakoty
 • rozpoczęcie budowy magazynku na sprzęt sportowy oraz dodatkowej sali lekcyjnej
 • urządzenie placu zabaw przy przedszkolu
 • adaptacja kolejnego pomieszczenia w podpiwniczeniu przedszkola do celów dydaktycznych, wyposażenie tego pomieszczenia
 • malowanie ścian na dolnym korytarzu
 • wymiana drzwi do 3 sal lekcyjnych

ZPPO Rusków

 • malowanie magazynu żywieniowego oraz korytarza prowadzącego do kuchni szkolnej
 • zagospodarowanie gazonu
 • ułożenie terakoty na schodach wejściowych, montaż betonowych balustrad, malowanie kolumn
 • lakierowanie podłogi w jednej sali lekcyjnej oraz na korytarzu szkolnym


SP Czuchów

 • wyłozono płytkami korytarz w starej części szkoły (wakacje 2009) oraz holl wejściowy (ferie zimowe 2010)
 • odnowiono zastępczą salę gimnastyczną oraz holl w nowej części budynku szkolnego (stołówka szkolna)
 • odnowiono łazienki szkolne, pokój dyrektora oraz pokój nauczycielski

 

W ww wymienionych pomieszczeniach pomalowano ściany, w pokoju nauczycielskim wymieniono dodatkowo wykładzinę podłogową.

 • wymieniono główne drzwi wejściowe do budynku szkoły
 • wymieniono drzwi ewakuacyjne
 • podjazd do budynku szkoły wyłożono kostka brukową
 • wymieniono siatkę ogrodzeniową
 • odniowiona 3 sale lekcyjne (wakacje 2010)


SP Lipno

 • trwa budowa sali gimnastycznej
 • malowanie ściain i sufitów zniszczonych zaciakami po zimie i po licznych deszczach

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/ 10
Subwencja oświatowa na 2009r. - 3. 531.657 zł
Subwencja oświatowa na 2010r. - 3. 526.726 zł

Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2009/2010 :
lp.
placówka
IX-XII 2009
I-VIII 2010

razem

w roku szkolnym

liczba uczniów

w placówce

wydatki na jednego ucznia

1

ZS Górki 570.952,24

1.065.709,83

1.636.662,07

229

7.146,99

2

ZPO Platerów

650.642,45

1.137.688,74

1.788.331,19

206

8.681,21

3

ZPPO Rusków

241.882,55

440.393,30

682.275,85

51

13.377,95

4

SP Czuchów 196.935,45

352.704,53

549.639,98

50

10.992,79

5

SP Lipno 495.338,94

675.156,50

1.170.504,44

95

12.321,09


razem koszty


2.155.751,63

 

3.671.652,90


5.827.413,53

 

635


9.235,20


subwencja


1.177.219,00


2.351.150,67


3.528.369,67
W trakcie roku szkolnego 2009/ 10 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji z tytułu :

lp.

przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

pomoc w przypadkach losowych

48.000,00 zł

2

wyposażenie pozyskanych na cele dydaktyczne pomieszczeń

10.000,00 zł

3

pomoc w przypadkach losowych

17.500,00 zł

razem

66.500,00zł


Otrzymane kwoty dotacji celowe i z programów rządowych, które Gmina Platerów zrealizowała w trakcie roku szkolnego 2009/ 10 :

lp.

dotacja/ program

Kwota

(zrealizowane i wypłacone)

1

Rządowy program “Radosna szkoła”

29.897,57 zł

2

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2009”

15.620,00zł

3

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

IX-XII 2009r.-
25.895zł stypednia (166 ucz.)
2.510 zł zasiłki (9 ucz.)
I – VI 2010r. -
22.596zł stypendia (154 ucz.)

razem : 51.001,00 zł

4

Pilotażowy program PRFON “Uczeń na wsi” obszar A (dofinansowanie kosztów edukacji uczniów niepełnosprawnych)

55.408,79 zł
w tym
ucz.szk.podst. - 28.977,90 zł
ucz.gimnazjum - 9.154,89 zł
ucz.ponadgimn.-17.276,00 zł

razem

151.927,36 zł


Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2009/ 10 :

Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej :

Szkoła Podstawowa w Górkach – 21,05 pkt
Szkoła Podstawowa w Platerowie – 21,29 pkt
Szkoła Podstawowa w Ruskowie – 14,40 pkt
Szkoła Podstawowa w Czuchowie – 28,80 pkt
Szkoła Podstawowa w Lipnie – 21,82 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów – 40)
średnia gminy – 21,47 pkt
średnia powiatu łosickiego – 22,60 pkt
średnia woj.maz. – 25,58 pkt.

Średnie statystyczne wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego :

część humanistyczna
Gimnazjum w Górkach – 28,46 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 27,97 pkt

średnia dla gminy – 28,21 pkt
średnia powiatu łosickiego – 30,65 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 31,63 pkt
(maksymalna do osiagnięcia liczba punktów – 50)


część matematyczno- przyrodnicza
Gimnazjum w Górkach – 21,39 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 22,18 pkt

średnia dla gminy – 21,78 pkt
średnia powiatu łosickiego – 22,70 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 24,96 pkt
(maksymalna do osiagnięcia liczba punktów – 50)


język angielski
Gimnazjum w Górkach – 22,62 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 23,33 pkt

średnia dla gminy – 22,97 pkt
średnia powiatu łosickiego - 25,23 pkt
średnia woj.mazowieckiego - 30,52 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów - 50)

Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych, co nie jest obrazem osiagnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym mi.in.

 • czynników indywidualnych : uzdolnień uczniów, aspiracji a także frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, korzystania uczniów z korepetycji, czasu poświęcanego na naukę ;
 • czynników środowiskowych : sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury, zasobów kadrowych szkoły, warunków finansowych szkoły ;

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz ich zaangażowanie w udziale w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów

 • nagrody w konkursach plastycznych
  XI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga” - etap gminny- 3 uczniów zajęło I miejsce, w etapie powiatowym jedna uczennica – I miejsce
 • nagrody w zawodach sportowych
  Powiatowe Piłkarskie Jedenastki Chłopców – październik 2009 – III miejsce
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – luty 2010 – III miejsce
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – luty 2010 – IV miejsce
  Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – czerwiec 2010 – II miejsce
  Turniej Coca Cola Chłopców – I etap kwiecień 2010 -I miejsce, II etap maj 2010 – III miejsce
  Indywidualne Biegi Przełajowe- wrzesień 2009 – klasy III – II miejsce
 • uzyskanie dotacji
  z Fundacji im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu “Z małej szkoły w wielki świat”
  “Akademii Uczniowskiej”
  (dotacje do wykorzystania na zajęcia badawcze, artystyczne, materiały plastyczne, naukowe, obozy naukowe, szkolenia dla nauczycieli, materiały biurowe, itp.)

  współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

Szkoła współpracowała z :

 • GKRPA w Platerowie – dofinansowanie do 2 wycieczek i akcji sportowej
 • GOK w Platerowie – udział w Dniu Platerowa – stoisko “Leśna fala” (zajęcia warszrtatowe dla dzieci), wypożyczono sprzęty- ławki, krzesełka, sztalugi
 • Policja w Łosicach – stałe informowanie o problemach wychowawczych, spotkania z młodzieżą
 • Sąd Rodzinny w Siedlcach – informowanie o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczennice gimnazjum, współpraca z kuratorem
 • Ośrodek Zdrowia w Platerowie – opieka pielęgniarki, szczepienia, itp
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo- Ekologiczne “Mężenin” - współrealizacja projektów w ramach dotacji PPWOW i Fundacji im.J.Komeńskiego +

inne wydarzenia z życia szkoły

 • zorganizowanie szeregu zajęć dodatkowych z dotacji PPWOW (zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, lilterackie, sportowe)
 • zorganizowanie “Zielonej szkoły” w Krakowie
 • organizowanie wyjazdów do kina i teatru
 • zakup pomocy i materiałów dydaktycznych
 • zorganizowanie pleneru malrskiego dotowanego z PPWOW (pozyskanie do gelerii szkoły 20 nowych prac)
 • zorganizowanie zajęć badawczych i artystycznych z dotacji “klub Odkrywcy”, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, urządzenie Kącika Badacza
 • zorganizowanie powiatowej akcji “Polska Biega”
 • zorganizowanie gminnych spotkań naukowych dla młodziezy : Dzien Ziemi, Festiwal Nauk Przyrodniczych
 • właczenie się w organizację ogólnopolskiej akcji sadzenia dębów katynskich (uroczystość w Platerowie)
 • sfinalizowanie urządzenia pracowni technicznej i biologicznej
 • uzyskanie medalu KEN przez Pana Dariusza Kazuna – nauczyciela geografii w gimnazjum

 • Zespół Szkół w Górkach

 • udział w Konkursie piosenki religijnej – II miejsce zespół dziewcząt kl. VI i kl. I Gimnazjum
 • udział w gminnym konkursie organizowanym przez GOK – nagroda dla uczennicy
 • udział w powiatowym Konkursie Biblioteki Pedagogicznej “Czego nie lubi książka” - I i III miejsce
 • udział w konkursie PCK na najpiękniejszą kartę świąteczną – wyróżnienie dla uczennicy kl. V
 • udział w powiatowym konkursie PCK “Idea czerwonokrzyska” - II miejsce
 • w Bibliotece Publicznej w Platerowie zorganizowano wystawę prac uczniów z Górek wykonanych w technice origami
 • udział w międzyszkolnym konkursie “Śladami przeszłości” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kornicy – I oraz II miejsce
 • udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym – nagroda książkowa

osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum

 • indywidualne biegi przełajowe etap powiatowy
  1 uczeń – I miejsce
  2 uczniów – III miejsce
  2 uczniów – IV miejsce
  1 uczeń – VI miejsce
  1 uczeń – VII miejsce
  Drużyna zajęła I miejsce w powiecie łosickim w klasyfikacji drużynowej chłopców
 • indywidualne biegi przełajowe etap regionalny
  1 uczeń – VII miejsce
  1 uczeń – IX miejsce
  Uczniowie awansowali do szczebla wojewódzkiego
 • powiatowe sztafetowe biegi przełajowe
  dziewczęta – II miejsce
  chłopcy – I miejsce

 • piłka nożna etap powiatowy
  dziewczęta – IV miejsce
  chłpocy – IV miejsce
 • powiatowy turniej halowej piłki nożnej chłopców – V miejsce
 • siatkówka etap powiatowy
  dziewczęta – III miejsce
  chłopcy – II miejsce

 • powiatowa liga siatkówki dziewcząt – IV miejsce
 • koszykówka etap powiatowy chłopcy – I miejsce
 • kosztkówka etap regionalny chłopcy – IX miejsce
 • piłka ręczna etap powiatowy chłopcy – IV miejsce
 • drużynowy tenis stołowy etap powiatowy
  dziewczęta – III i IV miejsce
  chłopcy – IV i VI miejsce

lekkoatletyka etap powiatowy

 • skok w dal dziewczęta - IV i V miejsce
 • skok wzwyż dziewczęta - I miejsce
 • pchnięcie kulą dziewczęta - V miejsce 2 uczennice
 • skok w dal chłopcy – I, II i IV miejsce
 • skok wzwyż chłopcy – I miejsce 2 uczniów oraz V miejsce
 • pchnięcie kulą chłopcy – I miejsce 2 uczniów oraz II i IV miejsce
 • bieg na 100 m chłopcy – IV i V miejsce
 • sztafeta 4x100m chłopcy – II miejsce
 • II miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców sztafety 4x100m w etapie powiatowym


lekkoatletyka etap regionalny

 • skok wzwyż IV miejsce oraz 2 uczniów V miejsce
 • pchnięcie kulą – VI miejsce
  14 miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców (na 63 drużyny w regionie)


osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej :

 • indywidualne biegi przełajowe
  I miejsce – 3 uczniów
  II miejsce – 2 uczniów
  IV miejsce – 2 uczniów
  V miejsce – 2 uczniów
 • drużynowe gry sportowe
  sztafetowe biegi przełąjowe 6x800m dziewczęta – III miejsce, chłopcy I miejsce
  sztafetowe biegi przełajowe 10x800m dziewczęta – I miejsce, chłopcy – I miejsce
  mini piłka nożna dziewczęta – III miejsce, chłopcy – II miejsce]
  mini piłka ręczna dziewczęta – II miejsce, chłopcy – III miejsce]
  mini piłka koszykowa chłopcy – III miejsce
  unihokej dziewczęta – III miejsce, chłopcy - II miejsce
  mini piłka siatkowa dziewczęta – III miejsce, chłopcy – I miejsce
  piłka nożna halowa chłopcy – I miejsce
  czwórbój LA dziewczęta – III miejsce, chłopcy – II miejsce


współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami

 • GOPS – dofinansowanie dożywiania uczniów
 • ARR – realizacja programu “Szklanka mleka”
 • GKRPA w Platerowie – dofinansowanie wycieczek, spektakli profilaktycznych, imprez szkolnych np. Gminne Święto Ziemniaka, Mały Mistrz Sportu, Dzień Dziecka
 • KPP w Łosiach – prelekcje profilaktyczne i działania prewencyjne
 • PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych , np. “Trzymaj formę”
 • PP-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki
 • MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkolenia dla Rady Pedagogicznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • Fundacja “Dar Serca” - zakup książek cegiełek, udział w koncertach charytatywnych
 • ŁDK – wyjazdy do kina (filmy oraz spektakle edukacyjne)
 • Biblioteka Publiczna w Platerowie - Filia w Górkach – udostępnianie księgozbioru, fundowanie nagród za czytelnictwo, prowadzenie akcji”Cała Polska czyta dzieciom”
 • Parafia Rzymskokatolicka w Górkach – akademie z okazji ważnych wydarzeń religijno- duchowych np. Dzień Papieski, Jesełka
 • PCK Łosice – udział w konkursach, pomoc powodzianom
 • Rada Rodziców – działalność zarobkowa, sponsorowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego


inne osiągnięcia szkoły :

 • organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w ramach projektu realizowanego przez GOK – tenis stołowy, taniec współczesny
 • występy Dziecięcego Zespołu Tanecznego E-wianki działajacego przy Zespole Szkół w Górkach
 • szkoła organizuje spotkania dla nauczycieli emerytów
 • zorganizowano Gminne Święto Ziemniaka
 • zorganizowano imprezę sportowo- rekreacyjną “Mały Mistrz Sportu”
 • zorganizowano Wieczornicę Papieską
 • udział w Powiatowym Festiwalu Nauki
 • zorganizowano Dzien Rodziny
 • zorganizowano Szkolny Bieg z Flagą z okazji Święta 3 Maja
 • szkoła była organizatorem licznych wycieczek :
  do Włoch : Wenecja- Asyż-Rzym-Watykan- Monte Cassino- Rimini – poznawanie kultury zabytków Włoch
  do Warszawy – lekcja historii, zwiedzanie Sejmu i Senatu, spektakl w kinie trójwymiarowym
  do Białowieży – zwiedzanie muzeum, rezerwatu, przejazd kolejką wąskotorową, obserwacja przyrody
  do Siedlec – spektakl w kinie multimedialnym
  do warszawy – Mikołajkowy koncert dobroczynny
  do Janowa Podlaskiego i Buczyc – zielona szkoła
  do Warszawy – zwiedzanie ZOO

Szkoła Podstawowa w Lipnie

 

 

 • Udział dzieci klasy I w konkursie “Zaadoptuj kasztanowca” organizowanym przez Tygodnik Siedlecki. W nagrodę otrzymały przygbory plastyczne i wstęp bezpłatny do kina w Siedlcach na film pt. “We wnętrzu Ziemi”
 • udział chóru szkolnego w powiatowym festiwalu kolęd I pastorałek w Łosicach. W kategorii solistów uczeń klasy III zajął I miejsce wpowiecie łosickim. Chór szkolny w kategorii zespołów zajął III miejsce.
 • Szkoła była organizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego pt.” W świecie baśni Andersena”. Brały w nim udział dzieci klas III-VI (zespoły 5-osobowe) ze wszystkich szkół z terenu Gminy Platerów
 • uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych, konkursach plastycznych organizowanych przez Straż, Sanepid, PCK oraz przez szkoły z terenu gminy.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami :
Szkołą w Lipnie stale współpracuje z GZEAS w Platerowie, PCK w Łosicach, Policją w Łosicach, GOPSem w Platerowie, Komendą Straży Pożarnej w Łosicach, Urzędem Gminy w Platerowie, Gminną Komisją ds rozwiązywania problemów alkoholowych , Ośrodkiem Zdrowia w Platerowie.
Inne ważne wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2009/ 2010 :

 • Ślubowanie klasy I
 • apel z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę
 • Mikołajki
 • Szkoła była inicjatorem i organizatorem Spotkania opłatkowego obecnych nauczycieli i pracowników szkoły oraz wczesniej pracujących
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka noworoczna
 • Występy teatru “Magik” z Białegostoku
 • Dzien Kobiet – akademia
 • Dzień Wiosny – konkurs pt. “Szkolny Mistrz Czytania”
 • Akademia z okazji V rocznisy śmierci Papieża Polaka
 • wyjazd uczniów kl. III-VI do Teartu Muzycznego w Lublinie na sztukę pt. “Odwóch takich co ukradli księżyc”
 • Dzień Matki – akademia
 • wizyta duszpasterska Biskupa drohiczynskiego w szkole
 • wycieczka uczniów kl. III-VI trasą : Zakopane – Wieliczka (5 dni), wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w CzuchowieSzkoła Podstawowa w Czuchowie

 

 • I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej “Ave Maria” organizowanym przez ŁDK (statuetka, dyplom)
 • wyróżnienie w Gminnym Przeglądzie Piosenki Religijnej organizowanym przez GOK w Platerowie (dyplom)
 • II miejsce w Gminnym Przeglądzie Piosenki Religijnej “Wielbię Ciecie Panie” organizowanym przez GOK w Platerowie ( gitara, statuetka, dyplom)
 • II miejsce w etapie powiatowym V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez PSSE w Łosicach ( nagrody rzeczowe, m.in. trampolina, dypolmy)
 • I miejsce w kategorii klas 0-III , I miejsce dla zespołu w kategorii kl. IV-VI, III miejsce dla solisty w II Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez ŁDK ( statuetki, dyplomy)
 • nagroda na szczeblu wojewódzkim w konkursie plastycznym “Zaadoptuj kasztanowca” organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie oraz Tygodnik Siedlecki (nagrody rzeczowe)
 • nagroda dla uczniów kl. 0-VI w konkursie plastycznym “Wielkanocna pisanka” organizowanym przez GOK w Platerowie
 • udział w Gminnym Dniu Ziemi organizowanym przez szkołę w Platerowie
 • udział w konkursie plastycznym “Plastyczna wyobraźnia ulubionego bohatera książkowego” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach
 • udział w etapie gminnym i powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”
 • udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD organizowanym przez WORD oraz Kuratorium Oświaty
 • udzał w konkursach przedmiotowych z języka polskiego , matematyki i przyrody organizowanych przez Kuratorium Oświaty
 • wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie na Tomik Literacki Młodych Autorów Mazowieckich Szkół Podstawowych organizowanym przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej im. Płk St. Królickiego w Izabelinie
 • nagrody książkowe w III Międzyszkolnym konkursie czytelniczym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lipnie
 • nagroda w XXXVI gminnym etapie konkursu recytatorskiego dla dzieci im. K. Makuszyńskiego organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Platerowie
 • udział w etapie powiatowym ww konkursu
 • I, II oraz III miejsce w konkursie plastycznym KRUS “Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
 • udział etapie wojewódzkim VI edycji konkursu Zbiórka makulatury organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • wyróżnienie w IX Przeglądzie Małych Form Teatralnych “Co babcia i dziadek śpiewali , gdy byli mali” organizowanym przez Przedszkole w Platerowie
 • I miejsce na szczeblu powiatowym w kategorii klas I-III konkursu plastycznego “Wiatr, huragan, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”
 • udział w Międzynarodowym Konkursie “Bóbr” z zakresu technologii informacyjnej I komunikacyjnej organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz firmę WULCAN Wrocław
 • udział w Projekcie Edukacji Przyrodniczej “Zostań przyjacielem ptaków” organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie oraz Tygodnik Siedlecki

osiągnięcia sportowe

 • udział uczniów kl. IV-VI w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Zakrzańcu, do etapu rejonowego w Siedlcach zakwalifikowały się dwie osoby
 • Udział uczniów klas IV-VI w I Biegach Otwartych w Platerowie, maj 2010, zorganizowanych w ramach akcji “Polska biega” - II miejsce
  ponadto Szkoła Podstawowa w Czuchowie była organizatorem :
 • Gminnego Konkursu Ortograficznego dla kl. III pt. “Zostań przyjacielem ortografii”
 • Gminnego Przegladu Piosenki kl. I-III pt. “Śpiewaj razem z nami”


współpraca z instytucjami i organizacjami
Szkoła podkreśla, że bardzo dobrze układa się współpraca w GOPS-em w Platerowie,GZEAS-em oraz GKRPA (dofinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udzał w Gminnym Konkursie Ortograficznym, przydzielono środki na pomoc w organizacji Jubileuszu szkoły, pokryto koszty transportu uczestników wycieczki do Zakopanego). Szkoła współpracuje również z PSSE w Łosicach, parafią w Ruskowie, strażą pożarną oraz policją.

inne osiągnięcia szkoły

 • 22 października 2009r. Odbył się Jubileusz 90-lecia szkoły. W uroczystości wzieli udział : byli pracownicy szkoły, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Kutratorium Oświaty, dyrektorzy sąsiednich szkół, grono pedagogiczne oraz uczniowie wraz z rodzicami.
 • Szkoła weszła w partnerstwo z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie i przystąpiła do Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Realizowana w ramach zawiązanego partnerstwa usługa skierowana była do dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin. W ramach projektu w szkole odbywały się :
  - warsztaty wokalne (z Panem M. Odoszewskim)
  - warsztaty gry na gitarze klasycznej
  - warsztaty gry na bębenkach Djembe
  - liga tenisa stołowego
  - 31 maja 2010r. odbyła się impreza o charakterze integracyjnym pt. “Święto rodziny”. W czasie imprezy uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach i zabawach dla dzieci i rodziców. Impreza zakończyła się wspólnym posiłkiem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. “Święto rodziny” spotkało się z miłym przyjęciem, zwięło w nim udział wielu rodziców.

 • W ramach Rządowgo programu “Radosna Szkoła” zakupiono szereg pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III
 • 26 kwietnia 2010r. Szkoła gościła Biskupa Antoniego Dydycza
 • szkoła organizowała dla uczniów wycieczki: do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. “Mały czarodziejski flet”, 5-dniowa wycieczka do Zakopanego, Krakowa i Wieliczki (czerwiec 2010r.) współorganizowana ze szkołą w Lipnie.

 

ZPPO w Ruskowie

 

 • wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym “Kangur” - 2 uczniów
 • udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD
 • udziałw akcji charytatywnej “Góra Grosza”
 • wyróżnienie w VI edycji Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów Województwa Mazowieckiego
 • udział w konkursie Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego
 • udział w konkursie historycznym “Krąg”
 • udział w gminnym Przeglądzie Piosenki “Śpiewaj razem z nami” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Czuchowie
 • udział w konkursie ortograficznym “Zostań przyjacielem ortografii” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Czuchowie
 • wyróżnienie w konkurise piosenki religijnej “Wielbię Ciebie Panie” organizowanym przez GOK w Platerowie
 • udział w konkursie czytelniczym “W świecie baśni Andersena” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lipnie
 • zorganizowanie konkursu “Szkolny Dzien Zdrowia”
 • udział w akcji WOŚP
 • udział w konkursie ekologicznym “Odpady to nasz wspólny problem” organizowanym przez Szkołę w Platerowie
 • wyróżnienie dla przedszkola za popularyzację gwary ludowej w IX Przegladzie Małych Form Teatralnych pt. “Co babcia i dziadek śpiewali, gdy byli mali” organizowanym przez Przedszkole w Platerowie
 • wyróżnienie w konkursie plastycznym “Wielkanocna pisanka” oraz “Karta świąteczna” organizowanym przez GOK w Platerowie
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych z przyrody, języka polskiego I matematyki organizowanych przez Kuratorium Oświaty
 • wyróżnienie w konkursie “Porządkujemy i odnawiamy las” organizowanym przez Kuratorium, Nadlesnictwo i Tygodnik Sieldecki (szkoła otrzymała nagrodę pieniężną)
 • udział w turnieju siatkówki organizowanymprzez szkołę w Górkach
 • udział kl. 0-III w zawodach sportowych “Mały mistrz sportu” organizowanym przez szkołę w Górkach
 • udział w etapie wojewódzkim VI edycji konkursu “Zbiórka makulatury” organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • wyróznienie dla przedszkolaków za udział w konkursie plastycznym “Zakładka do książki” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach

współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami

 • współpraca z GKRPA w Platerowie (dofinansowanie do wycieczki)
 • współpraca z GOPS-em w Platerowie i Korczewie (dofinansowanie do obiadów dla uczniów)
 • współpraca z Sanepidem w Łosicach - udział w programie “Trzymaj Formę”
 • współpraca z Nadleśnictwem Sarnaki (udział uczniów w warsztatach)
 • współpraca ze szkołami z terenu Gminy
 • współpraca z Komendą Policji w Łosicach – pogadanka i film “Bezpieczna droga do szkoły”
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (paczki dla ucziów z najbiedniejszych rodzin)
 • współpraca z PCK w Łosicach

inne wydarzenia z życia szkoły

 • wyjazdy na basen do Sokołowa Podlaskiego
 • wyjazd uczniów na dwudniową wycieczkę “Śladami Fryderyka Chopina” dofinasowaną przez GKRPA w Platerowie oraz prywatnego sponsora
 • wyjazd uczniów na wycieczkę do Ciechanowca
 • udział szkoły w akcji “Szklanka mleka”
 • wyjazd do tertru na sztukę “Ania z Zielonego Wzgórza”
 • wizyta w szkole Księdza Biskupa Antoniego Dydycza
 • spotkanie okolicznościwe – Spotkanie rodzinne z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca
 • spotkanie okolicznościwe z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • występ zespołu wokalno- muzycznego “LIMBOS”
 • wyjazdy do kina w ŁosiachRealizacja zapisu art. Art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie
Nauczyciele realizowali ww godziny poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, pracę z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych, podczas wyjazdów na basen, uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, pomoc przy odrabianiu prac domowych. Realizację dodzin nauczyciele dokumentowali w dziennikach zajęc pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa w Lipnie
Godziny te były przenaczone na realizację : chóru szkolnego, zajęć wyrównawczych z dziećmi, zjęć z dziećmi uzdolnionymi, kółko przyrodnicze, kółko z języka angielskiego, kółko z języka rosyjskiego, kółko plastyczne, kółko polonistyczne, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenia PPP w Łosicach

Szkoła Podstawowa w Czuchowie
W szkole organizowane były zajęcia pozalekcyjne :

 • plastyczne – uczęszczali na nie wszyscy uczniowie kl. I, odbywały się raz w tygodniu, na zajęciach dzieci zapoznawały się z nowymi technikami plastycznymi, wykonywały prace na konkursy na szceblu gminy, powiatu I regionu oraz prace, którymi ozdabiały klasę I korytarz szkolny
 • wokalne – w zajęciach uczestniczyło 21 uczniów z kl. II-VI, efektem pracy dzieci na zajęciach był ich udział w przygotowanych uroczystościach szkolnych oraz reprezentowanie I promocja szkoły na przeglądach i festiwalach
 • katechetyczne – odbywały się w klasie II, na zajęciach uczniowie przygotowywali się do Sakramentu pokuty i Komunii Świętej (pogłębiali i uzupełniali wiadomości)
 • kółko teatralne – w zajęciach uczestniczykli uczniowie kl. IV-VI, uczyli się poprawnie mówić i właściwie akcentować, przygotowywali przedstawienia na uroczystości szkolne
 • z języka angielskiego – były to zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach dla uczniów klasy VI
 • taneczne – na zajęcia uczęszczały chetne dziewczynki z klas IV-VI, uczennice poznawały krok podstawowy Jiva i podstawowe figury wchodzące w jego skład, próbowały również samodzielnie układać krótką choreografię bazując na poznanych figurach
 • zdrowotne w ramach pracy Klubu “Wiewiórka” - podczas spotkań dzieci poznawały zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej oraz niesienia pomocy innym
 • z przyrody – odbywały sie w klasie IV, uczniowie poznawali i pogłębiali wiedzę przyrodniczą
 • z techniki – w ramach zajęć uczniowie doskonalili wiadomości i umiejętności potrzebne do uzyskania karty rowerowej, przygotowywali się do konkursu z BRD
 • świetlicowe – uczestniczyli w nich dwaj uczniowie z klasy II, w czasie zajęć uczniowie uzupełniali zaległości w kartach pracy, odrabiali prace domową, ćwiczyli technikę czytania i pisania

Zespół Szkół w Górkach
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela realizowane były zgodnie z w/w aktem prawnym w wymiarze proporcjonalnym do zatrudnienia nauczycieli. Zajęcia miały formę pozalekcyjną. Tamatyka zajęć obejmowała m.in. :

 • pracę wyrównawczą z uczniem słabym – 8 godz. tygodniowo
 • pracę z ucziem uzdolnionym – 3 godz. tygodniowo
 • zajęcia sportowe I rekreacyjne – 2 godz.tygodniowo
 • koła przedmiotowe – język angielski (2 godz.tygodniowo), historyczne (1 godz.tygodniowo), katechetyczne (3x1/2 godz.tygodniowo)
 • zajęcia rytmiczno-taneczne – Zespół Dziecięcy E-wianki (1 godz.tygodniowo)

Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek dokumentowane były w dodatkowych dziennikach lekcyjnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
Nauczyciele zrealizowali wszystkie godziny wynikajace z zapisu ustawy. Dokumentowali je w dziennikach zajęc dodatkowych.
Zajęcia były przeznaczone na :

 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce chemii, matematyki, fizyki, języka angielskiego
 • kółko przyrodnicze
 • kółko plastyczne
 • redagowanie przez uczniów gazetki szkolnej
 • zajęcia w czasie ferii zimowych
 • dodatkowe lekcje przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu
 • zajęcia sportowe (siatkówka)
 • projekcje filmów edukacyjnychSprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :

 • Systemie Informacji Oświatowej
 • arkuszach organizacji szkół
 • materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
 • informacji przekazanych przez dyrektorów szkółInformację sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl