UWAGA ASF: Strefa zapowietrzona w Gminie Platerów

Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem Nr 6/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łoickiego i siedleckiego okreslił obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Ogrodniki, gmina Siemiatycze ogniska afrykańskiego pomoru świń.

- Obszar zapowietrzony obejmuje w gminie Platerów miejscowości Mężenin, Mężenin-Kolonia i Michałów-Kolonia.

- Wojewoda okreslił także obszar zagrożony wystapieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowości: Michałów, Lipno, Kisielew, Nowodomki, Platerów, Kamianka, Zaborze, Myszkowice, Rusków i Hruszew.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 6/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łoickiego obszarem zagrożonym objęte zostały także miejscowości: Ostromęczyn, Ostromęczyn-Kolonia, Chłopków, Chłopków-Kolonia, Hruszniew, Hruszniew-Kolonia.

 

 

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach,

2. przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach,

3. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;
4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;
6. przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach.

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1. oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3. niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4. oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5. wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym; 6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym; 7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się :

1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1. oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3. niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4. oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

 

1. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łoickiego i siedleckiego. - Kliknij aby pobrać