nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6845.2.2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Platerów dn. 27.10.2017 r.

G. 6845.2.2017


W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:
    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/


W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

1.    Obręb  RUSKÓW gmina Platerów:
    Działka rolna oznaczona nr 660/1  o pow. 1,75 ha (R.IIIb.0,20, R.IVa.0,68, R.V.0,87 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
    teren upraw  polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej  SI2S/00018880/8.
    Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 10 q pszenicy rocznie.

2.   Działki  zajęte  pod kontener telekomunikacyjny:
o    Nr 320/13 o pow. 0,02 ha w Mężeninie  gmina Platerów
o    Nr 227/2 o pow. 0,01 ha w Hruszniewie gmina Platerów
o    Nr 843/1 o pow. 0,0149 ha w Ruskowie gmina Platerów  
    Wpisane do ksiąg wieczystych odpowiednio SI2S/00018892/5, SI2S/00015020/1, SI2S/00018880/8
    Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 500 zł netto rocznie i coroczny wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany w  komunikacie GUS.

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:
         Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów


Nieruchomość wykazana w pkt.1 zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Nieruchomość wykazana w pkt 2 zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Szczegółowe warunki  dzierżawy zostaną ustalone w umowie.

Uwaga!  
1.    Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
2.    Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki..
3.    Opłaty niezależne od  właściciela   pokrywa dzierżawca.
4.    Termin zagospodarowania nieruchomości –  2017 rok.
5.    Planowany okres dzierżawy 5 lat do 9 lat.
6.    W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.               
Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie .
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono w dniu 31.10.2017 r.

Wójt   Gminy

/-/ Jerzy  Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl